Fak­ta: Group Vi­o­lence In­ter­ven­tion

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Me­to­den be­står av tre de­lar: Att fram­fö­ra ett mo­ra­liskt bud­skap från sam­häl­let att våld in­te to­le­re­ras, att fram­fö­ra att fram­ti­da vålds­hand­ling­ar kom­mer att få lag­li­ga kon­se­kven­ser och att er­bju­da hjälp från so­ci­al­tjäns­ten till dem som vill ha det. Den byg­ger på in­sik­ten att de kri­mi­nellt ak­ti­va grup­per­na ut­gör en mi­ni­mal del av be­folk­ning­en, men står för en stor del av vålds­brot­ten. Me­to­den ut­går ock­så från att in­tern grupp­dy­na­mik och he­der­stän­kan­de på ga­tu­ni­vå dri­ver vål­det mel­lan kri­mi­nel­la grup­per och in­di­vi­der. Me­to­den byg­ger på sam­ar­be­te mel­lan rätts­vä­sen­de, sam­hälls­re­pre­sen­tan­ter (till ex­em­pel brotts­ut­sat­ta el­ler fö­re det­ta kri­mi­nel­la) och so­ci­al­tjänst. Grup­pen bju­der in till in­di­vi­du­el­la mö­ten med gäng­med­lem­mar. Där be­to­nas att det in­di­vi­den gör på­ver­kar al­la med­lem­mar i det kri­mi­nel­la gäng­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.