”Ut­tryck för de­spe­ra­tion”

FN: Me­del­ha­vet den van­li­gas­te flykt­vä­gen till Eu­ro­pa – och den far­li­gas­te

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Om­kring 1 100 män­ni­skor har om­kom­mit hit­tills i år när de för­sökt ta över Me­del­ha­vet sig till Eu­ro­pa.

Sjö­vä­gen från Nord­af­ri­ka till Eu­ro­pa är fort­fa­ran­de den död­li­gas­te rut­ten i värl­den för mi­gran­ter.

– Bå­tar­na har va­rit väl­digt då­li­ga he­la ti­den. Men i år ser vi att de är än­nu säm­re, och säm­re ut­rus­ta­de. Fär­re mi­gran­ter har flyt­väs­tar, be­rät­tar Jack Her­heim, fält­ar­be­ta­re hos Lä­ka­re ut­an grän­ser i Me­del­ha­vet, på te­le­fon från Si­ci­li­en.

Se­dan 2015, då drygt en mil­jon män­ni­skor tog sig havs­vä­gen till Eu­ro­pa, har flyk­ting­ström­mar­na mins­kat kraf­tigt. En följd av änd­rad politik i fle­ra eu­ro­pe­is­ka län­der, däribland Sve­ri­ge.

Men även om det in­te läng­re fyl­ler tid­ning­ar­nas första­si­dor sät­ter fort­fa­ran­de fle­ra tu­sen män­ni­skor sig var­je må­nad i knappt sjödug­li­ga bå­tar, med för­hopp­ning­en att star­ta ett nytt och bätt­re liv. Drygt 44 000 har nått fram till Eu­ro­pa un­der 2017, över 80 pro­cent av dem kom till Ita­li­en, en­ligt FN:S flyk­ting­or­gan UNHCR.

Det är en fjär­de­del av an­ta­let män­ni­skor som kom un­der de förs­ta fy­ra må­na- der­na i fjol. Men trots minsk­ning­en har näs­tan li­ka många dött på vägen i år.

– Se­dan rut­ten via Bal­kan till Gre­kland stäng­des, och över­ens­kom­mel­sen mel­lan EU och Tur­ki­et i mars 2016, är den van­li­gas­te rut­ten från Nord­af­ri­ka till Ita­li­en, sä­ger Zo­ran Ste­va­no­vic, ta­les­per­son för FN:S flyk­ting­or­gan UNHCR i Nor­den.

Det är den rutt mi­gran­ter från främst af­ri­kans­ka län­der an­vänt un­der många år. Det är ock­så den ab­so­lut far­li­gas­te.

– Att män­ni­skor fort­fa­ran­de tar den här rut­ten är ett ut­tryck för de­spe­ra­tion, sä­ger Zo­ran Ste­va­no­vic.

De mest om­fat­tan­de rädd­nings­in­sat­ser­na på­går i dag i ha­vet ut­an­för Li­by­en.

Jack Her­heim kör en av de snab­ba mo­tor­bå­tar som ploc­kar upp män­ni­skor i sjö­nöd och för dem till Lä­ka­re ut­an grän­sers far­tyg. Se­dan års­skif­tet har or­ga­ni­sa­tio­nen räd­dat 6 500 per­so­ner. Män­ni­skor­na är en­ligt Her­heim i än­nu säm­re skick än ti­di­ga­re år.

– De är kraf­tigt ned­kyl­da, ut­tor­ka­de, de har hudå­kom­mor. Skabb är ett van­ligt pro­blem, och ska­dor på hu­den som upp­kom­mer av den ke­mis­ka re­ak­tio­nen mel­lan bräns­le och havs­vat­ten som fyl­ler bå­tar­na, sä­ger han.

Det här är ska­dor som upp- står om­bord, när de bör­jat re­san.

– Men vi ser ock­så många tec­ken på tor­tyr. Många be­rät­tar fruk­tans­vär­da histo­ri­er om för­hål­lan­de­na i för­va­ren i Li­by­en, som styrs av en rad oli­ka ak­tö­rer, bland an­nat stat­li­ga re­pre­sen­tan­ter och kri­mi­nel­la gäng. Det hand­lar om tvångs­ar­be­te, fi­nan­si­ell ex­plo­a­te­ring, ut­brett våld.

Var ti­on­de av de kvinn­li­ga mi­gran­ter de räd­dar är gra­vid, och en del i ett väl­digt sent ske­de. Där­för finns det barn­mors­kor på far­ty­gen.

–Fle­ra barn har fak­tiskt fötts om­bord, sä­ger Jack Her­heim.

En ita­li­ensk åkla­ga­re har i da­gar­na häv­dat att han har be­vis för att det finns or­ga­ni­sa­tio­ner som sam­ar­be­tar med smugg­la­re.

An­kla­gel­ser­na till­ba­ka­vi­sas av fle­ra fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner, och även av In­ter­na­tio­nel­la mi­gra­tions­or­ga­ni­sa­tio­nen IOM.

Zo­ran Ste­va­no­vic på UNHCR ser inga ut­sik­ter för att mi­grantström­men över Me­del­ha­vet ska av­ta yt­ter­li­ga­re.

– Ro­ten till pro­ble­met mås­te lö­sas. Kon­flik­ter­na och kri­gen mås­te ta slut. Så länge det ser ut så här kom­mer ström­mar­na att fort­sät­ta, sä­ger han.

Jen­ny Pe­ters­son/tt

FOTO: BERNAT ARMANGUE/AP

Räd­da­de. Mi­gran­ter från Eri­trea räd­da­des i bör­jan av april av ett frakt­far­tyg ut­an­för Li­by­ens kust, och häm­ta­des se­dan av en fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tion för fort­satt färd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.