Ren­berg kör på även ef­ter hoc­key­kar­riä­ren

PROFFSKARRIÄR: FI­NA MIN­NEN FRÅN TI­DEN I NORDAMERIKA

Hallands Nyheter - - Livets Gång - MA­LIN EIJDE/TT

Vem skul­le in­te vil­ja hö­ra ap­plå­der­na från 20 000 män­ni­skor var­je gång man gör nå­got bra på job­bet? Det var hoc­key­proff­set Mi­kael Ren­bergs var­dag en gång i ti­den – och nå­gon en­sta­ka gång får han fort­fa­ran­de chan­sen att åter­upp­le­va käns­lan. Se­nast nu i ja­nu­a­ri, på en upp­vis­nings­match mot Pitts­burgh Pen­gu­ins på ett ut­sålt Wells Far­go Cen­ter i Phi­la­del­p­hia. Då ingick han åter i den klas­sis­ka ked­jan Le­gi­on of doom i Fly­ers, för att fi­ra sitt gam­la lags 50-års­ju­bi­le­um.

– Fort­fa­ran­de, fast jag var 44 år och ha­de slu­tat för länge se­dan, så kän­des det i ma­gen när jag åk­te ut på isen att det här är verk­li­gen kul, allt­så.

TIO ÅR EF­TER att han la­de id­rotts­kar­riä­ren på hyl­lan ser till­va­ron an­norlun­da ut för Pi­te-so­nen Ren­berg. Ing­en va­re sig jub­lar el­ler bu­ar när han pall­rar sig upp halv sju på mor­go­nen, tar hand om ung­ar­na och ho­jar iväg till job­bet som fy­si­o­te­ra­peut. Kon­tras­ten är tänk­värd sä­ger han, ”man får en bra di­stans till det man höll på med ti­di­ga­re”.

Han väx­te upp i en id­rotts­in­tres­se­rad me­del­klass­fa­milj med två sys­kon som ock­så spor­ta­de. Pap­pa var fot­bollsmål­vakt men ock­så den som ställ­de upp när bar­nen be­höv­de hjälp med skol­ar­be­tet.

– Jag har haft för­äld­rar som har va­rit på pre­cis la­gom ni­vå. Och det är in­tres­sant att pra­ta om i des­sa ti­der, för jag tyc­ker att för­äld­rar pus­har si­na barn för myc­ket. Mi­na var stöt­tan­de men jag ha­de ing­en press på mig. Det var en fan­tas­tisk för­del.

MI­KAEL REN­BERG triv­des i sko­lan, men han gil­la­de ock­så ishoc­key och ha­de nätt och jämnt fyllt 18 när han skrev kon­trakt med Lu­leå Hoc­key. Un­ge­fär sam­ti­digt blev han draf­tad till NHL och for över dit som 21-åring. He­la den förs­ta sä­song­en i USA ser han som en mil­stol­pe i kar­riä­ren, när han no­mi­ne­ra­des till årets ny­kom­ling och så små­ning­om ingick i NHL:S mest fruk­ta­de an­falls­ked­ja med Eric Lind­ros och John Leclair.

Han spe­la­de ock­så i Tam­pa Bay Light­ning, Pho­e­nix Coyo­tes och To­ron­to Map­le Le­afs. Men ef­ter 661 Nhl-mat­cher – och 82 lands­kam­per och ett Vm-guld in­te att för­glöm­ma – så är det fort­fa­ran­de Phi­la­del­p­hia som lig­ger ho­nom när­mast hjär­tat.

– Det är för att jag själv var som bäst då. Nu har det gått en del år se­dan jag slu­ta­de i NHL och det jag kom­mer ihåg är de bra stun­der­na. Det blir lätt så.

I slu­tet av den nor­da­me­ri­kans­ka ti­den se­pa­re­ra­de han från sin fru; han flyt­ta­de hem igen för att va­ra nä­ra sin dot­ter. Han av­slu­ta­de hoc­key­kar­riä­ren i Skel­l­ef­teå, och vid 35 års ål­der var det se­dan dags att fun­de­ra över fram­ti­den igen. Att han val­de skol­bän­ken har mest med hans per­son­lig­het att gö­ra, sä­ger han.

– I grund och bot­ten har sko­lan va­rit ro­lig för mig än­da se­dan jag var barn. Jag tyc­ker om att lä­ra mig nya sa­ker.

Han plug­gar, job­bar och äg­nar sig åt fa­mil­jen. In­te är det nå­gon konst att sys­sel­sät­ta sig ef­ter id­rotts­kar­riä­ren, me­nar ti­di­ga­re Nhl-proffset Mi­kael Ren­berg.

EF­TER TIO ÅR i NHL mås­te man ha råd att slå dank om man vill?

– Ab­so­lut. Det är in­te för eko­no­min jag job­bar, och det är in­te där­för jag plug­gar, ut­an jag be­hö­ver ha nå­got vet­tigt att gö­ra.

Som ex­pert­kom­men­ta­tor på SVT hål­ler han kon­tak­ten med hoc­keyn. Och som fy­si­o­te­ra­peut – och stu­dent, för han plug­gar nu vi­da­re för spe­ci­a­list­kom­pe­tens – får han en ut­ma­ning. Dess­utom är han små­barns­för­äl­der på nytt och är för­äld­ra­le­dig på del­tid med den yngs­ta. Så nog har han sett till att hål­la sig sys­sel­satt, all­tid. Och han trivs med det och har ro­ligt, sä­ger han.

– Jag tyc­ker in­te om det här snac­ket om att det är synd om fö­re det­ta id­rotts­män, att de skul­le be­hö­va så myc­ket stöd och sys­sel­sätt­ning. Vi har va­rit pri­vi­le­gi­e­ra­de som har haft id­rot­ten som yr­ke. Un­der and­ra de­len av ens yr­kes­verk­sam­ma liv får man gö­ra nå­got an­nat. Det får man se som en möj­lig­het.

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

HOCKEYKILLE. Mi­kael Ren­berg, ex­pert­kom­men­ta­tor och fö­re det­ta hoc­key­spe­la­re med 661 Nhl-mat­cher, 82 lands­kam­per och ett Vm-guld i ba­ga­get, fyl­ler 45 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.