Li­te om: Mi­kael Ren­berg

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Fyl­ler: 45 år den 5 maj. Gör: Ti­di­ga­re elit­hoc­key­spe­la­re och nu­me­ra tv-kom­men­ta­tor på SVT, samt fy­si­o­te­ra­peut på Ar­trokli­ni­ken. * Bor: Li­din­gö. * Fa­milj: Sam­bo med Mi­ran­da, samt bar­nen Em­my, 21, Edith, 4, Ol­le, 1 år. * Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”Vi har väl en tår­ta och li­te kaf­fe hem­ma om nå­gon kom­mer, och mam­ma ring­er väl från Pi­teå. Jag tyc­ker in­te det är så märk­vär­digt när vux­na fyl­ler år läng­re. Det blir be­tyd­ligt mer stå­hej med bar­nens fö­del­se­da­gar.” * Om att fyl­la 45: ”Man har kom­mit upp i åren. Men jag är of­tast nöjd med li­vet. Jag har fått, och får fort­fa­ran­de, upp­le­va myc­ket. Se­dan är jag ju norr­bott­ning och mås­te få va­ra li­te ne­ga­tiv emel­lanåt ock­så, ha­ha.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.