Grat­tis Hen­rik

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Hen­rik Ols­son i Gis­sel­stad fyl­ler 40 år 5 maj. Hen­rik som är upp­växt i Lud­vi­ka flyt­ta­de med fa­mil­jen till Fal­ken­berg när han var 12 år. När han var 18 år bo­sat­te han sig i Mal­mö för att lä­sa te­o­lo­gi ett år, men blev kvar i 8 år in­nan han flyt­ta­de till­ba­ka till Fal­ken­berg.

I dag ar­be­tar Hen­rik som ord­nings­vakt, väk­ta­re och fö­re­lä­sa­re. Han är in­tres­se­rad av cyk­ling och fri­lufts­liv och även­tyr och är en­ga­ge­rat ide­ellt i natt­vand­ring. Dess­utom ger han gär­na si­na tre hun­dar upp­märk­sam­het och tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.