Oin­spi­re­rat äl­tan­de på über­coolt It-fö­re­tag

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - HANNES DÜKLER

DRA­MA

THE CIRCLE Re­gi: Ja­mes Pon­soldt, USA, 2017 (110 min)

Kanske är det så att da­gens in­for­ma­tions­tek­no­lo­gi, där vi i oli­ka so­ci­a­la me­di­er de­lar med oss av vå­ra liv och gör vår till­va­ro allt mer trans­pa­rent, in­te ba­ra är till gagn för mänsk­lig­he­ten ut­an även in­ne­bär att käns­lig in­for­ma­tion om oss ris­ke­rar att ham­na i orät­ta hän­der. Att ba­se­ra en be­rät­tel­se på den re­flex­io­nen är in­te ba­ra att spar­ka in en öp­pen dörr ut­an att även ma­la ner den ex­tremt slit­na dör­ren till ett fint, för­ut­säg­bart stoft. Te­mat har an­vänts i ota­li­ga filmer, men säl­lan så oin­spi­re­rat som i The Circle.

MAE HOLLAND (WAT­SON) får jobb på It-fö­re­ta­get The Circle vil­ket in­ne­bär att va­ra en del av en en­da stor fa­milj där man för­vän­tas till­bringa var­je va­ken stund in­ne på The Cir­cles über­coo­la cam­pus där de an­ställ­da er­bjuds allt från hun­dyo­ga till bou­le och där al­la räk­nar med att man de­lar med sig av allt. En ro­lig scen är när två ut­sän­da kol­le­gor ifrå­ga­sät­ter var­för Mae in­te är mer ak­tiv på so­ci­a­la me­di­er – har hon nå­got att döl­ja? Och var­för har hon un­dan­hål­lit att hon padd­lar ka­jak? Här finns mas­sor med folk som skul­le vil­ja padd­la med hen­ne!

Även ”Dröm­fre­da­gen” är träf­fan­de skild­rad, det åter­kom­man­de väc­kel­se­mö­te som hålls un­der led­ning av fö­re­ta­gets grun­da­re Ear­mon Bai­ley (Hanks). I cho­se­fri Ste­ve Jobs-stil pre­sen­te­rar han med kaf­fe­kopp i hand den se­nas­te pro­duk­ten: See­change, en tråd­lös mi­ni­a­tyr­ka­me­ra som kan pla­ce­ras över­allt och som där­i­ge­nom kan bli de­mo­kra­tins räd­da­re (”Om du viss­te att du var iakt­ta­gen skul­le du väl in­te gö­ra nå­got dumt?”). Gis­sa tre gång­er om här finns en dold agen­da. Vad som där­e­mot är av­se­värt kne­pi­ga­re att klu­ra ut är vad man ve­lat gö­ra för film – sa­tir, dysto­pi el­ler ko­me­di? Det ver­kar dock ing­en in­blan­dad själv ha en aning om.

Bild: NOBLE ENTERTAINMENT

EM­MA WAT­SON SOM MAE HOLLAND.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.