Al­la vå­ra hem­lig­he­ter finns i mo­bi­len

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHNSON

DRA­MA

VAD DÖLJER DU FÖR MIG? Re­gi: Pa­o­lo Ge­no­ve­se Med: Gi­u­sep­pe Bat­tiston, Mar­co Gi­alli­ni, Ka­sia Smut­ni­ak, Va­le­rio Mas­tandrea och An­na Fog­li­et­ta Ita­li­en, 2016 (97 min)

Om jag lå­nar ut min mo­bil till nå­gon som vet hur en mo­bil­te­le­fon fun­ge­rar kan den per­so­nen bu­sen­kelt lä­sa mi­na mejl och sms, kol­la sam­tals­lis­tan, kom­ma åt mi­na appar, se vil­ka goog­le­sök­ning­ar jag gjort, och möj­li­gen hit­ta mer kon­tro­ver­si­ellt stoff än re­cept på älg­stek.

OM DET­TA HAND­LAR Pa­o­lo Ge­no­ve­ses nya film Vad döljer du för mig? som lig­ger helt rätt i ti­den och som bli­vit en otip­pat stor publik­fram­gång hem­ma i Ita­li­en.

I lik­het med Ro­man Po­lanskis syl­vas­sa Car­nage (2011) är det­ta en vux­e­n­o­ri­en­te­rad, ex­tremt di­a­log­dri­ven, en­semble­film som med un­dan­tag av en kort pro­log ut­spe­las i en och sam­ma lä­gen­het. Ett grepp som stäl­ler höga krav på ma­nus och skå­de­spe­le­ri. Krav som med lätt­het upp­fylls i Car­nage.

I Vad döljer du för mig? får in­te al­la roll­fi­gu­rer­na tid att ut­veck­las. En del av sto­ryn, som är cen­tral för att fö­ra hand­ling­en fram­åt, är in­te helt tro­vär­dig.

MEN DES­SA SMÅ in­vänd­ning­ar till trots tyc­ker jag att Ge­no­ve­se gjort en fa­sci­ne­ran­de film, som ma­nar till ef­ter­tan­ke.

Spel­plat­sen är ett bo­stads­om­rå­de i ut­kan­ter­na av Rom och upp­läg­get är som föl­jer: Tre par, som kän­ner varand­ra väl, träf­fas re­gel­bun­det för att äta mid­dag till­sam­mans. Den här gång­en är de sym­pa­tis­ka Eva och Roc­co, ut­märkt spe­la­de av Ka­sia Smut­ni­ak och Mar­co Gi­alli­ni, kväl­lens värd­par. Bju­den till mid­da­gen är ock­så den från­skil­de Pep­pe (Gi­u­sep­pe Bat­tiston) som lo­vat att ta med sig sin nya flick­vän, men till al­las be­svi­kel­se har hon fått för­hin­der.

EVA HAR UP­PEN­BAR­LI­GEN trött­nat på att mid­da­gar­na all­tid är li­ka­da­na och all­tid slu­tar med att al­la druc­kit för myc­ket vin. Hon fö­re­slår en lek, en tek­nikupp­da­te­ring av San­ning el­ler kon­se­kvens. Allt­så. Man är tvung­en att läg­ga sin mo­bil med hög­ta­lar­funk­tio­nen påsla­gen fram­för sig på bor­det. Samt­li­ga mejl, sms och sam­tal kom­mer nu att va­ra of­fent­li­ga.

En kul idé tyc­ker någ­ra, and­ra väl­jer att hål­la masken. För att und­vi­ka en ka­ta­strof och äk­ten­skaps­kris över­ta­lar Le­le (Va­le­rio Mas­tandreo) den god­hjär­ta­de Pep­pe att de, ute på bal­kong­en, i störs­ta hem­lig­het skall by­ta mo­bi­ler (de har iden­tis­ka mo­del­ler) med varand­ra. Mo­bil­by­tet vi­sar sig snabbt att va­ra kväl­lens säms­ta idé, en kväll där det går från vär­re till värst.

FILMER OM MIDDAGAR som ha­ve­re­rar har det gjorts någ­ra styc­ken, till ex­em­pel Brak­fes­ten och The Ri­ot Club. Filmer där hem­lig­he­ter kom­mer att av­slö­jas har det ock­så gjort någ­ra styc­ken, över­läg­set bäst är Mi­ke Leighs Hem­lig­he­ter och lögn­er.

Det spe­ci­fi­ka med Vad döljer du för mig? är att mo­bil­te­le­fo­nen står i cent­rum. Det är fullt möj­ligt att Fa­ce­book, Instagram och Goog­le har mer koll på vem du är, egent­li­gen, än vad din part­ner har.

JO, EN INVÄNDNING till. Var­för fil­mens fem (!) ma­nus­för­fat­ta­re läg­ger så myc­ket krut på en mån­för­mör­kel­se är svår­be­grip­ligt. Det kan hand­la om ett för­sök till ma­gisk re­a­lism, som i så fall in­te rik­tigt pas­sar in i fil­men.

Bild: TRUE COLOURS GLORIOUS FILMS

PARMIDDAGSÅNGEST. En lek med mo­bi­ler, en slags tek­nikupp­da­te­ring av san­ning och kon­se­kvens, spå­rar ut i Pa­o­lo Ge­no­ve­ses fa­sci­ne­ran­de re­la­tions­dra­ma Vad döljer du för mig? Här syns från­skil­de Pep­pe (Gi­u­sep­pe Bat­tiston) i sam­språk med Bi­an­ca (Al­ba Ro­hr­wach­ter).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.