De lju­ger för att trös­ta varand­ra

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MARIA DOMELLÖF-WIK

Franço­is Ozon drö­jer of­ta vid oför­lös­ta käns­lor och kom­pli­ce­ra­de re­la­tio­ner in­snärj­da i hem­lig­he­ter i si­na filmer, bland dem 8 kvin­nor, Un­der san­den, Swim­ming­pool och Ba­kom stäng­da dör­rar. Frantz, som ut­spe­lar sig i den lil­la tys­ka sta­den Qu­ed­lin­burg strax ef­ter förs­ta världs­kri­get, är ing­et un­dan­tag. Fil­men på­går i svart­vitt, med spo­ra­dis­ka käns­lo­sam­ma sce­ner i färg. En sör­jan­de ung kvin­na rör sig över tor­get, im­mun mot allt och al­la runt om­kring, in på kyr­ko­går­den. Lång­samt lär vi kän­na hen­ne som An­na. Gra­ven hon be­sö­ker till­hör fäst­man­nen Frantz som ny­li­gen dö­dats vid fron­ten. Till hös­ten skul­le de ha fi­rat sitt bröl­lop. Till gra­ven kom­mer ock­så en främ­ling, en frans­man. Sta­dens pat­ri­o­tis­ka med­bor­ga­re miss­tänk­lig­gör ho­nom di­rekt. Han är ”fi­en­den”. Den unge, käns­li­ge Adri­en, som rest med tåg från Paris, vi­sar sig va­ra en fin­lem­mad vi­o­li­nist. Lik­som Frantz i grun­den pa­ci­fist och mer el­ler mind­re ut­t­ving­ad i krig. De bå­da unga män­nen tycks ha stått varand­ra nä­ra.

DRA­MA

FRANTZ Re­gi: Franço­is Ozon, Frank­ri­ke/ Tyskland, 2016 (113 min)

DEN VÄLSPELADE, ny­an­se­ra­de be­rät­tel­sen in­ne­hål­ler fle­ra över­ras­kan­de vänd­ning­ar där ing­et är som det först tycks va­ra. Yt­terst är det kri­gets dju­pa me­nings­lös­het som ge­stal­tas, i mak­lig takt. Vem är fi­en­de, vem är kam­rat på ett le­rigt fält dit unga män kom­men­de­rats ut med skjut­va­pen och sik­tar vilt i räds­la och i skräck. Den om­vitt­na­de etis­ka dub­bel­mo­ra­len i att mord i krigs­tid upp­höjs till hjäl­te­dåd är fil­mens kär­na. Där­till kom­mer själv­förak­tet och dröm­men om för­so­ning.

Sar­ga­de sjä­lar i kri­gets spår an­tar här rent mänsk­lig form. De he­ter An­na, Adri­en, Hans och Mag­da Hoff­meis­ter, och de lju­ger för att trös­ta – bå­de sig själ­va och and­ra.

Bild: EDGE ENTERTAINMENT

FÖR­SO­NING. An­na (Pau­la Be­er) sör­jer sin fäst­man som dö­dats i kri­get. När hans vän Adri­en (Pi­er­re Ni­ney) från Paris över­ras­kan­de dy­ker upp känns det först trös­te­rikt, men ske­net be­drar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.