Fak­ta:

Cam­pa i Sve­ri­ge De nya vill­ko­ren

Hallands Nyheter - - Konsument -

SCR Svensk Cam­ping och Kon­su­ment­ver­ket är nu över­ens om vil­ka reg­ler som gäl­ler på cam­ping­om­rå­det bland an­slut­na med­lem­mar. I bran­sch­ö­ver­ens­kom­mel­sen kan du lä­sa vil­ka rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter du har som cam­pa­re och vad som gäl­ler för fö­re­ta­get som dri­ver cam­ping­en. För av­bok­ning gäl­ler bland an­nat scha­blon­vill­kor som ska er­sät­ta cam­ping­vär­den för in­komst­bort­fall. Av­bok­ning 14-30 da­gar fö­re upp­lå­tel­se­da­tum: gäs­ten be­ta­lar högst 50 pro­cent av av­ta­lad hy­ra. Av­bok­ning 2-13 da­gar fö­re: högst 80 pro­cent. Se­na­re åter­be­ta­las ing­et från cam­ping­vär­den.

* Cam­ping är Sveriges störs­ta se­mester­bo­en­de med 15 mil­jo­ner gäst­nät­ter om året. * 70 pro­cent av al­la nors­ka som­martu­ris­ter i Sve­ri­ge bor på en cam­ping­plats. * 2016 no­te­ra­des en mil­jon gäst­nät­ter i hus­bil på cam­ping. Men fort­fa­ran­de bor en ma­jo­ri­tet i hus­vagn. Sex pro­cent av cam­par­na täl­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.