Fak­ta:

Barn och par

Hallands Nyheter - - Leva -

* I Sve­ri­ge finns un­ge­fär två mil­jo­ner barn un­der 18 år. Tre av fy­ra le­ver i kärn­fa­milj, det vill sä­ga bor till­sam­mans med bå­da si­na ur­sprung­li­ga för­äld­rar.

* 18 pro­cent av bar­nen bor till­sam­mans med en en­sam­stå­en­de för­äl­der och sju pro­cent, el­ler 136 000 barn, bor till­sam­mans med en för­äl­der och en styv­för­äl­der.

* An­de­len barn som bor till­sam­mans med bå­da si­na ur­sprung­li­ga för­äld­rar va­ri­e­rar mel­lan lan­dets kom­mu­ner. Högst är an­de­len i Ha­bo, 86 pro­cent, och lägst i Filip­stad, 61 pro­cent.

* 2015 gif­te sig 52 314 par, 2016 var siff­ran 53 815.

* An­ta­let skils­mäs­sor mins­ka­de un­der sam­ma pe­ri­od från 24 876 till 24 258.

Käl­la:

SCB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.