Fak­ta: Skunk­kal­la

Hallands Nyheter - - Nyheter - Käl­la: NA­TUR­VÅRDS­VER­KET

* Skunk­kal­la har 30-150 cen­ti­me­ter långa blad och blom­mar i maj.

* Väx­ten le­ver i sto­ra be­stånd i våt­mar­ker och längs med vat­ten­drag.

* Skunk­kal­lan togs in till Sve­ri­ge från Nordamerika som damm­växt och listas nu­me­ra som en in­va­siv, främ­man­de art ef­tersom den träng­er un­dan an­nan ve­ge­ta­tion. Var­je plan­ta kan ta upp till en kvadrat­me­ter marky­ta i an­språk.

* Se­dan au­gusti i fjol är det för­bju­det att by­ta, od­la, fö­da upp, trans­por­te­ra, an­vän­da samt hål­la gul skunk­kal­la och det är även för­bju­det för pri­vat­per­so­ner att säl­ja den. Från och med den 3 au­gusti i år för­bjuds även kom­mer­si­ell han­del.

* Mar­kä­ga­re re­kom­men­de­ras att grä­va upp skunk­kal­la och ta hand om röt­ter och frön så att de in­te ger upp­hov till nya plan­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.