Fak­ta: Vård­val Plus

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

2013 be­slu­ta­de re­gi­on­full­mäk­ti­ge att det fria vård­va­let i Hal­land skul­le ut­ö­kas, från att ba­ra gäl­la när­sjuk­vår­den till att även om­fat­ta hud­sjuk­vår­den samt de­lar av vux­enpsy­ki­a­trin.

* Till en bör­jan kal­la­des det Vård­val plus, nu­me­ra är det of­fi­ci­el­la nam­net ”Vård­val Hal­land spe­ci­a­li­se­rad öp­pen­vård”.

* Grund­tan­ken är att pri­va­ta vård­fö­re­tag ska kun­na kon­kur­re­ra med re­gi­o­nens eg­na verk­sam­he­ter på li­ka vill­kor.

* För pa­ti­en­ter­na in­ne­bär det sam­ma pri­ser som i den of­fent­li­ga vår­den.

* För psy­ki­a­trins del är vård­va­let be­grän­sat till di­a­gno­ser­na ad­hd, add, de­pres­sion och bi­po­lär sjuk­dom.

* S och V vill att Vård­val Plus ska fa­sas ut, ef­tersom de an­ser att det kos­tar för myc­ket i för­hål­lan­de till re­sul­ta­ten. Men re­for­men har fort­fa­ran­de stöd av den po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i Re­gi­on Hal­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.