Rolf Hå­kans­son har en ovär­der­lig skatt. På fo­tomu­se­et Olym­pia finns bil­der och fil­mer från Fal­ken­bergs histo­ria.

SAM­AR­BE­TE MED REGIONMUSEUM: ”ALD­RIG”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

Fo­tomu­se­et Olym­pia är en li­ten gul bygg­nad i cen­tra­la Fal­ken­berg. In­nan­för väg­gar­na ryms lo­kal histo­ria – bil­der och fil­mer från Fal­ken­berg från 1800-ta­let till i dag. Mu­se­et rym­mer ock­så tek­nisk fo­to­histo­ria. Här finns allt från se­kel­skif­tets trä­ka­me­ror till mo­dern di­gi­tal ut­rust­ning.

Får man chan­sen att dric­ka kaf­fe och äta muf­fins (från gran­nen Väst­ra Ba­ge­ri­et) med ho­nom, Rolf Hå­kans­son, lär man sig snart att det finns två sa­ker som får ho­nom att tän­da på al­la cy­lind­rar. Sa­ker som han vill – och kan – pra­ta om i tim­mar. Det ena är fo­to­gra­fi som hant­verk. Helst den tek­nis­ka de­len, som bron­ko­sko­pet som kom skic­kat från från tys­ka företaget Karl Storz. Rolf Hå­kans­son har själv­klart tes­tat det själv. Han har ock­så fil­mat en my­ra med den för­sto­ran­de me­di­cins­ka fil­m­ut­rust­ning­en.

– My­ran log och räck­te ut tung­an åt mig, den jä­keln.

ROLF HÅKANSSONS sto­re­bror köp­te ka­me­ror när de var unga. Rolf Hå­kans­son fick hans gam­la. Det sat­te grun­den till fo­to­in­tres­set som, när man tit­tar sig om­kring in­ne på Olym­pia, kan an­tas ha vux­it för­bi bro­derns. Sam­ling­en stod först i ett ex­tra hus på tom­ten på Tr­ö­inge­berg. 1997 gjor­des den gam­la bioladan i cent­rum om till mu­se­um.

– Hu­set var pri­vat­ägt och fullt av skräp men kom­mu­nen köp­te det och gjor­de i ord­ning det, med hjälp av ett ar­bets­mark­nads­pro­jekt, så att vi kun­de hy­ra det, sä­ger Rolf Hå­kans­son.

Ut­ö­ver att gö­ra om gam­la fil­mer och fo­ton till di­gi­ta­la for­mat, vil­ket företaget till störs­ta del går runt på, tar han emot säll­skap som öns­kar se spe­ci­el­la fil­mer.

– Det kan va­ra PRO som tit­tar på

Rolf Hå­kans­son sit­ter på en tek­nisk och hi­sto­risk fo­toskatt. Med out­trött­lig energi tar han emot och vi­sar bil­der från en tid som flytt.

gam­la Fal­ken­bergs­fil­mer, mo­tor­cy­kelsklub­ben som tit­tar på gam­la hoj­fil­mer el­ler gam­la ar­betskol­le­gor som sam­las för att tit­ta på fil­mer från ar­bets­plat­sen.

ALLT SOM FINNS på mu­se­et har skänkts av pri­vat­per­so­ner och fö­re­tag. Just nu har Gil­lis Hääggs bil­der en fram­trä­dan­de roll. Den­na man, som färg­sat­te fo­to­gra­fen Lennart Nils­sons svart­vi­ta bil­der, är det and­ra äm­net som Rolf Hå­kans­son vill – och kan – pra­ta om i tim­mar. Många fal­ken­ber­ga­re kän­ner till Gil­lis Häägg och hans ar­be­te (se fak­taru­ta). Men i Sve­ri­ge och värl­den var han länge okänd och det re­tar upp Rolf Hå­kans­son.

– Att Lennart in­te har ta­lat om för and­ra män­ni­skor att han in­te var en­sam gör mig ont. Har man fått hjälp kan man väl be­röm­ma dem som har va­rit med – in­te häv­da att det är en mans jobb. Fort­fa­ran­de i dag, som i min­nes­fil­men som finns på SVT, sägs det ingen­ting om de and­ra.

Gil­lis Häägg, en vän och fö­re­bild till Rolf Hå­kans­son, dog för snart två år se­dan.

– Han var ett ge­ni. Det fanns ing­en mer tek­niskt kun­nig man.

Den dag Rolf Hå­kans­son vill by­ta ut bil­der­na på väg­gar­na finns det myc­ket att väl­ja på.

– Här finns pry­lar så det räc­ker till ett mu­se­um till och bil­der så det räc­ker till två mu­se­um till. Nu är det Gil­lis bil­der, men vi har li­ka myc­ket på Sel­ma La­ger­löf från Mår­bac­ka. Och Fal­ken­bergs­bil­der. Vi har fle­ra sam­ling­ar av ne­ga­tiv som vi ald­rig ens hun­nit ko­pi­e­ra. Om jag lev­de i hund­ra år till skul­le jag kanske hin­na bli fär­dig.

ROLF HÅ­KANS­SON ÄGER allt ma­te­ri­al per­son­li­gen och kan, om han skul­le vil­ja, el­da upp allt i mor­gon. Fal­ken­bergs­fil­mer­na, fil­mer­na från de gam­la fa­bri­ker­na, fo­to­ar­ki­vet från Ny Tid och Gil­lis Hääggs verk – det är hans att vår­da/för­va­ra/för­stö­ra hur helst han vill.

– Ja, men vi har re­dan gjort klart vem som ska ta över om jag står på nä­san. Det är en av vå­ra två sö­ner, sä­ger Rolf Hå­kans­son.

I det gam­la mörk­rum­met vi­sar Rolf Hå­kans­son för­sto­rings­ap­pa­ra­ten som Gil­lis Hägg an­vän­de på 60-ta­let. Här finns en sta­pel med bil­der på Hep­stars och flytt­kar­tong­er med ne­ga­tiv, bland (myc­ket) an­nat.

– Här hål­ler jag på un­der le­di­ga stun­der.

Du sä­ger själv att det finns oänd­ligt med bil­der att or­ga­ni­se­ra och di­gi­ta­li­se­ra. Skul­le du in­te vil­ja sam­ar­be­ta med nå­got kom­mu­nalt el­ler re­gi­o­nalt mu­se­um?

– Nej. Det skul­le in­te gå att dri­va ihop med nå­gon, att det sit­ter en mu­sei­chef hit el­ler dit som ska läg­ga sig i. Jag byter gre­jer­na när jag vill och då får jag ploc­ka bort det and­ra.

Ha­de du in­te ve­lat att det skul­le in­gå i nå­got regionmuseum för att få hjälp med all ar­ki­ve­ring, ka­ta­lo­gi­se­ring och för­va­ring?

– Ald­rig! Men vi skul­le be­hö­va tre gång­er så myc­ket plats.

Det finns ett re­gi­o­nalt mu­se­um. Pri­vat­per­so­ner, fö­re­tag och ned­lag­da tid­nings­re­dak­tio­ner ha­de kun­nat väl­ja att läm­na materialet dit, men de har valt att läm­na det till Rolf Hå­kans­son och det lil­la gu­la fo­tomu­se­et i den gam­la bioladan.

– De vet att vi tar hand om det. Och vi­sar det.

När Fal­ken­bergs­fil­mer­na vi­sas är det fullt i sa­long­en.

– Det ham­nar in­te ba­ra i ett för­råd.

Bild: JONATAN BYLARS

ENTUSIAST. Ut­ö­ver Fal­ken­bergs- och tek­nisk fo­to­histo­ria sit­ter Rolf Hå­kans­son på be­rät­tel­sen om Gil­lis Häägg, fal­ken­ber­ga­ren som färg­sat­te den nu av­lid­ne världs­kän­de fo­to­gra­fen Lennart Nils­sons svart­vi­ta fo­to­gra­fi­er.

TOG ÖVER FÖRS­TA KAMERAN SOM GRABB. Det var Rolf Håkanssons sto­re­bror som först in­tres­se­ra­de sig för ka­me­ror och fo­to. Fo­tomu­se­et Olym­pi­as äga­res in­tres­se kan an­tas ha vux­it ifrån sto­re­bro­derns nu.

Bild: JONATAN BYLARS

Bild: JONATAN BYLARS

CI­BACHRO­ME. Plast­fil­mer, där var­je ark har en ny­ans, blir ett färg­fo­to när man läg­ger sam­man dem. Rolf Hå­kans­son vi­sar hur Gil­lis Häägg ar­be­ta­de.

Bild: JONATAN BYLARS

GIL­LIS HÄÄGGS VERK. Gil­lis Häägg gjor­de även eg­na verk, som des­sa två bil­der i pop art-stil.

Bild: JONATAN BYLARS

VER­KAR I DET DOLDA. Det som bör­ja­de som ”Rolfs Hob­by” har bli­vit en sys­sel­sätt­ning även för He­le­ne Hå­kans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.