Många kom­mer sak­na fär­jan

GRENÅFÄRJAN: ”DET KÄNNS JÄTTETRÅKIGT ATT DEN FÖR­SVIN­NER”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Vec­kans be­sked om att fär­jan läm­nar Var­berg väc­ker sorg och sak­nad hos var­bergs­bor­na. HN har ta­git tem­pen på opi­ni­o­nen, och pra­tat med en po­li­ti­ker som tyc­ker att det va­rit för li­te de­batt in­för be­slu­tet.

Det blir en sak­nad när fär­jan för­svin­ner. Om det ver­kar de fles­ta va­ra över­ens. Krist­de­mo­kra­ten Mor­gan Bör­jes­son tyc­ker att det va­rit för li­te de­batt in­för be­slu­tet.

Beske­det om att Ste­na Li­ne läm­nar Var­berg sen­som­marn 2019 dis­ku­te­ras fli­tigt i oli­ka Var­bergs­grup­per på Fa­ce­book. ”Så ur­bo­ta kor­kat.” ”Nä­men såå trå­kigt. En tra­di­tion i vår stad.” ”Väl­dans trist, det känns som en del av Var­bergs själ för­svin­ner.” ”Jag kom­mer att sak­na den.” Så ly­der någ­ra av in­läg­gen i dis­kus­sions­trå­dar­na. Fle­ra in­lägg rik­tar kri­tik mot kom­mu­nens age­ran­de.

And­ra me­nar att kom­mu­nen gör rätt. Att kom­mu­nen skul­le be­ta­la mer än de 83 mil­jo­ner kro­nor som den er­bju­dit sig, i syf­te att få Ste­na Li­ne att stan­na, ser de som för­kast­ligt.

Di­rekt ef­ter beske­det läm­na­de en man in en frå­ga till all­män­he­tens frå­gestund i full­mäk­ti­ge. Man­nen und­rar var­för kom­mu­nen stop­par fär­je­lin­jen och tyc­ker att kom­mu­nen skul­le ha gått in med mer peng­ar i det nya fär­je­lä­get för att gö­ra det mer at­trak­tivt för Ste­na Li­ne att va­ra kvar i Var­berg. Frå­gan kom­mer att be­sva­ras på full­mäk­ti­ge den 23 maj.

MOR­GAN BÖR­JES­SON (KD) är kom­mun­po­li­ti­ker men sit­ter in­te i full­mäk­ti­ge. Dä­re­mot är han er­sät­ta­re i hamn- och ga­tu­nämn­den. I går pub­li­ce­ra­de HN en de­battar­ti­kel av ho­nom där han ar­gu­men­te­rar för att kom­mu­nen bor­de ha gått in med mer peng­ar i ett nytt fär­je­lä­ge.

– Jag tyc­ker att det va­rit för li­te de­batt. Jag gjor­de en sök­ning på HN:S sajt och där skrevs det i ja­nu­a­ri och feb­ru­a­ri men jag fick ing­en träff ef­ter det. Jag har sak­nat en de­batt från all­män­he­ten och po­li­ti­ker­håll. Har ni i Krist­de­mo­kra­ter­na dis­ku­te­rat fär­jans fram­tid?

– Nej, in­te myc­ket. Vi har in­te dis­ku­te­rat nå­got ställ­nings­ta­gan­de för el­ler emot. Krist­de­mo­kra­ter­na har ing­et ställ­nings­ta­gan­de från par­tigrup­pen. Men det ska bli in­tres­sant att se om det kom­mer nå­gon dis­kus­sion nu. Ären­det kom­mer ju att ham­na i full­mäk­ti­ge rent for­mellt när det ska tas ett nytt in­rikt­nings­be­slut för Fa­re­ham­nen.

Mor­gan Bör­jes­son an­ser att fär­jan till­för sto­ra vär­den till Var­berg som tu­rist­stad.

– Ett fär­je­lä­ge öpp­nar upp mot om­värl­den. Fär­jan har stör­re Pr­vär­de än vad kom­mun­led­ning­en har in­sett.

NÄR JAG FRÅ­GAR folk på stan vad de tyc­ker om att fär­jan läm­nar Var­berg kom­mer un­ge­fär sam­ma re­ak­tio­ner som i Fa­ce­booktrå­dar­na. Många ut­tryc­ker sorg över att fär­jan in­te läng­re kom­mer att tra­fi­ke­ra ham­nen.

– Jag tyc­ker att fär­jan ska va­ra kvar. Vi bor så att vi ser den var­je dag. Den är ett trev­ligt in­slag, sä­ger Gerd Andersson.

– Jag har in­te åkt med fär­jan se­dan 70-ta­let. Jag tror in­te att den på­ver­kar Var­berg i nå­gon stör­re om­fatt­ning, var­ken vad gäl­ler tu­ris­ter el­ler fö­re­tag. Jag tyc­ker de­fi­ni­tivt in­te att skat­te­be­ta­lar­na ska be­ta­la när­ma­re 300 mil­jo­ner kro­nor för att den ska kun­na flyt­ta till Fa­re­ham­nen, sä­ger Hans Ginst­feldt.

– Jag för­står att den flyt­tar, ef­ter att ha läst om var­för i tid­ning­en. Men jag kom­mer att sak­na den. Det känns jättetråkigt att den för­svin­ner. Den till­för en käns­la av kon­takt med kon­ti­nen­ten, sä­ger Ro­si­ta Rehn.

– Den har ju lik­som all­tid fun­nits. Jag var på in­vig­ning­en 1960. Jag ar­be­ta­de som crou­pi­er på fär­jan mel­lan 1965 och 1968, sä­ger Jon­te Rehn.

– Det är en tra­di­tion som för­svin­ner. Och en kon­takt med Dan­mark. Mi­na barn bru­kar åka till Le­go­land med fär­jan, sä­ger Hen­ry Ma­zur.

– Det är in­te kul alls. Den har lik­som all­tid fun­nits. Jag har åkt med fär­jan vartan­nat år un­ge­fär, som en nö­jestripp. I och för sig blir det kanske en av­last­ning från tung tra­fik. Men jag har in­te haft så ont av tra­fi­ken som fär­jan för med sig, sä­ger Hans Ru­ne Jo­hans­son.

Bild: REBECKA KVINT

HEJ DÅ FÄR­JAN. Ro­si­ta och Jon­te Rehn tyc­ker att det är trå­kigt att fär­jan för­svin­ner från Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.