För­tä­tad men in­te kom­pakt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Var­berg väx­er i ra­san­de fart med 500-700 per­so­ner om året men har för få bo­stä­der. Just nu ar­be­tar man där­för fram en stra­te­gi för för­tät­ning av sta­den. Kom­mu­nen har haft brist på mark vil­ket gjort att ex­plo­a­tö­rer­na fått ett sta­digt över­tag. De har ve­lat byg­ga centralt och till höga pri­ser. Ef­tersom mark­na­den och ef­ter­frå­gan fått sty­ra har kom­mu­nen va­rit bak­bun­den vil­ket lett till fa­dä­ser som Lo­rens­bergs­kvar­te­ret och Ring­vä­gen/ro­sen­freds­ga­tan där mas­si­va bygg­nads­krop­par känns helt främ­man­de för det som i den nya stra­te­gin kal­las ”den sam­man­håll­na sta­den”.

Med Väs­ter­port änd­ras det möj­li­gen och den blandstad som är vi­sio­nen i för­tät­nings­stra­te­gin kan för­verk­li­gas i nå­gon mån. Men ris­ken för­blir stor att sta­den än­då gent­ri­fie­ras så att de som kan be­ta­la mest får bo mest centralt. Idén om en so­cio­e­ko­no­misk och funk­tions­mäs­sig blandstad är spridd men of­ta svår att kon­kre­ti­se­ra.

FÖRTÄTNINGEN GÖR ATT man kan an­vän­da sko­lor som re­dan finns och ga­tor och kanske led­ning­ar som re­dan lig­ger där. Tan­ken är att det ska bli svårt att åka bil i cent­rum och kol­lek­tiv­tra­fi­ken/cy­keln ska skö­ta sam­färdseln. Grön­om­rå­den ska be­va­ras, men i prak­ti­ken blir det för­stås en minsk­ning per bo­en­de när många fler ska bo i sta­den, om man in­te av­sät­ter ny mark för gröns­ka. Vi ta­lar än­då om ett till­skott på 6 000 bo­stä­der in­om 12 år! Det är sto­ra vo­ly­mer.

Det lär ock­så bli träng­se­lef­fek­ter på så­dant som sko­lor. Hur blir det med gårds­y­tor, lek­plat­sy­tor och ljus­in­fall i lä­gen­he­ter­na med sto­ra ko­los­ser? Aspek­ter­na är många. Bygg­nads­nämn­den får myc­ket att be­va­ka.

I PRIN­CIP VILL man för­tä­ta in­om tre km från cent­rum och läm­na stads­kär­nan, som ju är ett na­tio­nellt riks­in­tres­se, fre­dad. Men ut­an­för den tän­ker man sig att släp­pa fram fyravå­ning­ars fler­bo­stads­hus. Träd­lyc­ke­vä­gen och Ös­te­räng­s­vä­gen ska bli stads­ga­tor. Skä­let: där finns kom­mu­nal mark. Hur det kan te sig ser man re­dan vid S:t Jör­gens ka­pell. Tänk sam­ma sto­ra huskrop­par på öm­se si­dor om ga­tan i he­la dess längd!

Runt tor­gen i Håsten och Bre­a­red blir det kraf­ti­ga ut­bygg­na­der med 900-1 800 lä­gen­he­ter.

VAR­BERG ÄR I dag en gles stad med små­stads­ka­rak­tär och -ska­la. Det är an­ge­lä­get att den får för­bli nå­gorlun­da igen­känn­lig, även om den sam­ti­digt måste få ut­veck­las. Att för­tä­ta ut­an att gö­ra sta­den stor­stads­kom­pakt, är ut­ma­ning­en.

Gam­la Var­berg kom­mer att gö­ra sin stäm­ma hörd i den här de­bat­ten även om det kan ska­va hos bygg­her­rar och tjäns­te­män ibland. För oss är det li­ka vik­tigt att be­va­ka Var­bergs fram­tid som dess för­flut­na. Hem­bygds­för­e­ning­en

Gam­la Var­berg ge­nom Lars Grim­beck och Lennart Hjelm­s­tedt

Bild: ANNIKA KARLBOM

CENT­RUM. Var­berg väx­er i ra­san­de fart med 500-700 per­so­ner om året men har för få bo­stä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.