Vi be­hö­ver ha mer id­rott i sko­lan

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SKOLA. Jag tyc­ker att vi bor­de ha mer id­rott i sko­lan, det är bätt­re för vår häl­sa och kan till och med på­ver­ka vå­ra be­tyg. Det bor­de va­ra id­rott en gång var­je dag tyc­ker jag.

Vi bor­de ha mer id­rott i sko­lan, för det förs­ta för att vi ska kun­na pre­ste­ra bätt­re på lek­tio­ner­na. För om vi får ha id­rott var­je dag får vi ju rö­ra på oss mer än en van­lig dag när vi in­te har id­rott, och ef­ter den id­rotts­lek­tio­nen kom­mer man kun­na kon­cen­tre­ra sig myc­ket bätt­re.

OM MAN KONCENTRERAR sig bätt­re och in­te pra­tar och stör and­ra så myc­ket så kom­mer al­la pre­ste­ra bätt­re i sko­lan och det kan le­da till att man får hög­re be­tyg.

För det and­ra så mår man själv och krop­pen myc­ket bätt­re av att rö­ra på sig var­je dag, spe­ci­ellt för de som in­te har nå­gon sport på fri­ti­den. Man blir ock­så myc­ket pig­ga­re i hjär­nan av att id­rot­ta så det är en an­nan för­del, för på vis­sa lek­tio­ner kan man va­ra så trött att man in­te or­kar job­ba men om man skul­le haft en id­rotts­lek­tion in­nan skul­le man pigg­na till och job­ba myc­ket bätt­re.

VISST, DET KANSKE skul­le bli svårt att ha gans­ka många id­rotts­lä­ra­re om al­la klas­ser ska ha id­rott var­je dag, men om folk nu tyc­ker att ele­ver måste pre­ste­ra bätt­re i sko­lan så är det ju värt det. Vi bor­de ialla­fall ha id­rott fy­ra gång­er i vec­kan om det in­te fun­kar med var­je dag. Det finns ju folk som in­te gil­lar id­rott men det finns även folk som in­te gil­lar t ex SO och de är än­då med på lek­tio­ner­na för att man måste.

Så var­för in­te ha id­rott var­je dag i sko­lan om ele­ver­na blir myc­ket pig­ga­re av det och har lät­ta­re att kon­cen­tre­ra sig ef­teråt?

En som gil­lar id­rott

Bild: ANDERS WIKLUND/TT

SKOLÄMNE. Vi bor­de ialla­fall ha id­rott fy­ra gång­er i vec­kan om det in­te fun­kar med var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.