Fak­ta: Fär­jan

Hallands Nyheter - - Varberg -

* I ons­dags kom beske­det att Ste­na Li­ne kom­mer läm­na Var­berg det tred­je kvar­ta­let 2019. Ste­na Li­ne och Hal­lands Ham­nar har teck­nat en av­sikts­för­kla­ring om att un­der­sö­ka möj­lig­he­ter­na för re­de­ri­et att eta­ble­ra sig i ham­nen i Halm­stad i stäl­let. * Var­bergs kom­muns be­sked till Ste­na Li­ne har va­rit att det nu­va­ran­de fär­je­lä­get måste bort för att gö­ra plats för Väs­ter­port och byg­gan­det av Var­bergs­tun­neln. Kom­mu­nen har hän­vi­sat Ste­na Li­ne till en ny plats i Fa­re­ham­nen. Där skul­le det va­ra möj­ligt att byg­ga ett bytt fär­je­lä­ge. * Prislap­pen för det nya fär­je­lä­get är 293 mil­jo­ner kro­nor. Kom­mu­nen har va­rit re­do att be­ta­la 83 mil­jo­ner kro­nor, men in­te mer. Res­ten av no­tan skul­le Ste­na Li­ne bli tving­a­de att ta, och det har allt­så re­de­ri­et sagt nej till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.