Re­i­no stu­de­rar skär­fläc­kor­na

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Till skill­nad mot and­ra strandängsva­da­re så ökar an­ta­let skär­fläc­kor. Ama­tö­r­or­ni­to­lo­gen Re­i­no Andersson stu­de­rar se­dan för­ra som­ma­ren den­na Get­teröns sym­bol­få­gel för att ta re­da på var­för.

En kall vind sve­per över strandäng­ar­na ute vid Get­terön. In­ne i den vind­skyd­da­de ob­ser­va­tions­plat­sen stäl­ler Re­i­no Andersson in sin tub­ki­ka­re för att spa­na in skär­fläc­kor­na. Näs­tan dag­li­gen räk­nar han de svart-vi­ta va­dar­fåg­lar­na. Han går sys­te­ma­tiskt till­vä­ga och räk­nar dem från tre håll. För ett tag sen var de 328 styc­ken, den hit­tills högs­ta no­te­ring­en. En kraf­tig åter­hämt­ning från 70- och 80-ta­lets ni­vå­er då det ba­ra fanns ett få­tal par.

NÅ­GOT SOM HAR gyn­nat skär­fläc­kan är an­lägg­ning­en av Dam­men ute på Get­terön. Häck­nings­ö­ar­na är svå­ra att kom­ma åt för rov­djur och fåg­lar­na blev mind­re be­ro­en­de av vä­der­lek och vat­ten­stånd.

– För 19 år se­dan, 1998, färgring­märk­tes ett fem­ti­o­tal skär­fläc­kor vid Get­terön och i Bå­tafjor­den. Två av des­sa har setts vid Get­terön i år, sä­ger Re­i­no Andersson.

Den älds­ta skär­fläc­kan har, vad man vet, bli­vit 27 år. Även om det har fors­kats en del kring skär­fläc­kan och and­ra va­dar­fåg­lar finns det en­ligt Re­i­no Andersson in­te många svar.

HAN BÖR­JA­DE STUDERA få­geln för­ra som­ma­ren när han pen­sio­ne­rats från job­bet som lok­fö­ra­re och tror att be­te­en­de­mönst­ret kan va­ra nyc­keln till sva­ret var­för skär­fläc­kan ökar när and­ra va­da­re mins­kar. Ti­di­ga­re har han un­der 30 års tid fors­kat på den svar­ta röd­stjär­ten. Forsk­ning­en sker på ama­tör­ni­vå men med hjälp av proff­szoo­lo­ger har han lyc­kats få ett an­tal ar­tik­lar pub­li­ce­ra­de i ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ter.

Stu­di­er­na av skär­fläc­kan be­räk­nar han hål­la på med ett par år till.

Få­gel­in­tres­set hos all­män­he­ten har ald­rig va­rit så stort som nu. Tv-pro­gram­met ”Det sto­ra få­gel­ä­ven­ty­ret” har va­rit en bi­dra­gan­de or­sak. Men Re­i­no Andersson skul­le gär­na se att fler tog sitt in­tres­se till en hög­re ni­vå och bör­ja­de fors­ka.

– Det be­hövs mer för­dju­pa­de kun­ska­per och fler ledare in­om få­gel­skåd­ning.

FÖR RE­I­NO ANDERSSON bör­ja­de få­gel­skå­dar­in­tres­set när han som barn fick föl­ja med

Skär­fläc­kor­na trivs på Get­terön. För ett tag se­dan räk­na­de Re­i­no Andersson att de var 328 styc­ken. för­äld­rar­na till ko­lo­nistu­gan vid De­le­sjön. Där fanns inga kom­pi­sar men ett sparv­höks­bo. Han fick en ki­ka­re och har skå­dat se­dan dess.

Un­der fle­ra års tid ring­märk­te han si­na svar­ta röd­stjär­tar och tyck­te det var häf­tigt att kun­na föl­ja dem. Han åk­te ner till Me­del­ha­vet och såg dem där.

– De blir som kom­pi­sar, sä­ger han.

Bild: ANNIKA KARLBOM

SKÅDAR. Re­i­no Andersson för­sö­ker ta re­da på vad som gör att skär­fläc­kor­na ökat när and­ra strandängsva­da­re mins­kar i an­tal.

Bild: GUNNAR PETTERSSON

PO­PU­LÄRT STÄLLE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.