Spår­om­rå­det för­fal­ler i vän­tan på tun­neln

Hallands Nyheter - - Varberg -

Visst finns det nå­got vac­kert i för­fall? Rost och gam­malt te­gel kan vis­ser­li­gen ha en charm, men frå­gan är om in­te det gått över­styr med sta­dens nor­ra en­tré.

Om allt går som kom­mu­nen tänkt med Var­bergs­tun­neln har Var­berg en ny järn­vägs­sta­tion om sju år. I vän­tan på den och dub­bel­spå­ret för­fal­ler sta­tio­nen och ban­gårds­om­rå­det. Om­rå­det är fan­tas­tiskt att upp­täc­ka för den som gil­lar för­fall och ru­in­ro­man­tik. På nä­tet gör över­giv­na plat­ser suc­cé och bil­der med rost och för­fall­na hus de­las friskt i so­ci­a­la me­di­er.

HN:S in­sän­dar­re­dak­tion får då och då in­sän­da­re från Var­bergs­bor som ond­gör sig över hur sta­tions­om­rå­det för­fal­ler. Vad ska gäs­tan­de vän­ner tro? Är det så här vi vill pre­sen­te­ra vår hemstad?

HN:S Annika Karlbom har fång­at om­rå­det i bild så här i ste­get mel­lan det gam­la och det nya som kom­ma skall. Vad tyc­ker du? Kom­mer du sak­na ci­ster­ner­na och det snart gam­la sta­tions­om­rå­det?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.