Vil­lapla­ner i Galtabäck le­ver vi­da­re

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Dero­me kom­mer ald­rig få bygg­lov för de pla­ne­ra­de vil­lor­na i Galtabäck om de in­te kan lö­sa dag­vat­ten­pro­ble­men på ett bra sätt. Det är beske­det från bygg­nads­nämn­den.

Bo­en­de i Galtabäck be­fa­rar sto­ra pro­blem med dag­vatt­net om Dero­me byg­ger de 17 vil­lor de en­ligt en de­talj­plan har rätt att upp­fö­ra. Det rap­por­te­ra­de HN om den 25 april. I för­ra vec­kan sa bygg­nads­nämn­den nej till gran­nar­nas öns­kan om att upp­hä­va pla­nen.

– Dero­me job­bar med en lös­ning för dag­vatt­net. Det kanske vi­sar sig att det ald­rig går att lö­sa, men de måste få chan­sen först, sä­ger nämn­dens ord­fö­ran­de Stefan Sten­berg (C). Vad tän­ker du om gran­nar­nas oro?

– Går det att lö­sa dag­vatt­net på ett bra sätt kanske de kan ha nyt­ta av det ock­så, om det blir nya led­ning­ar. Grund­prin­ci­pen är att det är en gam­mal de­talj­plan. Vi ha­de san­no­likt in­te gjort den på det sät­tet i dag. Men den finns och den gäl­ler och kan Dero­me lö­sa det­ta på ett bra sätt så kan de.

NÄMN­DENS VICE ord­fö­ran­de Tomas Jo­hans­son (S) vill ock­så ge Dero­me en chans att hit­ta en bra lös­ning.

– De kom­mer in­te få bygg­lov om de in­te kan lö­sa dag­vatt­net på ett ac­cep­ta­belt sätt. En lös­ning på dag­vatt­net måste till, det är en för­ut­sätt­ning att de ska kun­na få byg­ga där, sä­ger han.

HN har sökt gran­nar­na för en kom­men­tar men har in­te kun­nat nå dem.

”De kom­mer in­te få bygg­lov om de in­te kan lö­sa dag­vatt­net på ett ac­cep­ta­belt sätt”

TOMAS JO­HANS­SON (S) vice ord­fö­ran­de bygg­nads­nämn­den

Bild: MAR­TIN ERLANDSSON

Dero­me vill byg­ga vil­lor i Galtabäck men gran­nar­na be­fa­rar sto­ra pro­blem med dag­vatt­net om det byggs mer hus i om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.