Po­li­sen le­tar ef­ter 611 ef­ter­lys­ta

Hallands Nyheter - - Nyheter - ANDERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hn.se

611 per­so­ner är ef­ter­lys­ta i Hal­land ef­ter att Mi­gra­tions­ver­ket be­slu­tat om ut­vis­ning – men of­ta är det svårt att hit­ta dem. Gräns­po­li­sen tän­ker där­för ta hjälp av so­ci­al­tjäns­ten för att få fram bätt­re adress­upp­gif­ter.

När nå­gon asyl­sö­kan­de fått av­slag och be­slut om ut­vis­ning har den fy­ra vec­kor på sig att själv ord­na med hem­re­san.

Per­so­nen ska då upp­ge vil­ken adress den be­fin­ner sig på un­der ti­den, men gräns­po­li­sens er­fa­ren­het är att den upp­gif­ten se­dan in­te stäm­mer när de åker dit för att få tag på nå­gon som hål­ler sig un­dan.

– MEN I MALMÖ har de haft be­tyd­ligt bätt­re träf­far på adres­ser som per­so­ner­na upp­gett för de so­ci­a­la myn­dig­he­ter­na. En­ligt ett Jo-be­slut är so­ci­al­nämn­der skyl­di­ga att läm­na ut adress­upp­gif­ter för dem som po­li­sen frå­gar om, be­rät­tar Stefan Kristi­ans­son, chef för gräns­po­li­sen i polisregion Väst.

– Vi tän­ker där­för tes­ta att gö­ra li­ka­dant. Vi bör­jar i li­ten ska­la i Gö­te­borg och Alingsås, så att vi in­te får fler träf­far än vi har per­so­nal till att kol­la upp. Om det fal­ler

väl ut är tan­ken att job­ba så här i he­la re­gi­o­nen, fort­sät­ter han.

– I ar­be­tet med att gö­ra in­re ut­län­nings­kon­trol­ler har de oli­ka re­surs­grup­per­na ute i po­lis­om­rå­de­na va­rit en klar hjälp för oss på gräns­po­li­sen. Mål­sätt­ning­en är att ut­veck­la det sa­m­ar­be­tet, me­nar Kristi­ans­son. Hur ser du då på att re­surs­grup­pen i Hal­land in­te är verk­sam läng­re, ut­an syss­lar med van­lig ut­ryck­nings­verk­sam­het?

– Jag vå­gar in­te ha någ­ra syn­punk­ter på hur man lo­kalt vill pri­o­ri­te­ra si­na re­sur­ser. Jag kan ba­ra kon­sta­te­ra att sa­m­ar­be­tet med grup­per­na fun­ge­rat jät­te­bra i Västsve­ri­ge.

En­ligt färs­ka siff­ror från gräns­po­li­sen är det för till­fäl­let 2375 per­so­ner i Västsve­ri­ge – varav 611 i Hal­land – som är ef­ter­lys­ta ef­ter att ha fått be­sked av Mi­gra­tions­ver­ket om att de ska ut­vi­sas.

MATS PALMGREN, SOM är po­lis­om­rå­des­chef för Hal­land, tror dock att många av dem in­te går att ut­vi­sa ef­tersom de kom­mer från län­der som in­te släp­per in dem.

– Så är fal­let i Iran, Irak och Nord­af­ri­ka, sä­ger han.

Ef­ter att ha tit­tat ige­nom lis­tan över vil­ka na­tio­na­li­te­ter det hand­lar om be­dö­mer Palmgren att hälf­ten av de 611 in­te går att skic­ka iväg.

– Dess­utom är adress­upp­gif­ter­na oer­hört tvek­sam­ma. Vi vet in­te ens om det stäm­mer att de be­fin­ner sig i Hal­land, sä­ger han.

– Men skul­le det va­ra så att gräns­po­li­sen, som an­sva­rar för det här, kan få fram var de finns ska vi gi­vet­vis hjäl­pa till med det de ber om – men då kan vil­ka poliser som helst gö­ra det med kor­rek­ta adres­ser, sä­ger Palmgren.

– Be­ro­en­de på hur många per­so­ner det rör sig om kan det krä­vas att vi sät­ter in många poliser – fler än vad som in­gått i re­surs­grup­pen.

”Re­surs­grup­per­na ute i po­lis­om­rå­de­na har va­rit en klar hjälp för oss på gräns­po­li­sen.” STEFAN KRISTI­ANS­SON,

gräns­po­li­sen

KONTROLLERADE ARBETSPLATSER. När Hal­landspo­li­sen för­ra året av­sat­te dock ba­ra fått job­ba med van­lig utryckningstjänst.

Bild: ARKIV

fem poliser till en re­surs­grupp som bland an­nat gjor­de ar­bets­plats­kon­trol­ler hit­ta­de de många som är ef­ter­lys­ta ef­ter ut­vis­nings­be­slut. I år har po­li­ser­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.