Ny lag ska få stopp på svart­jobb

Hallands Nyheter - - Nyheter - ANDERS HOLMER 010-471 51 30 ah@hn.se

När po­li­sen gjort ar­bets­plats­be­sök på bil­vårds­an­lägg­ning­ar har de hit­tat fle­ra med ut­vis­nings­be­slut som job­bar svart för svält­lö­ner. Med en ny lag om per­so­nal­lig­ga­re hop­pas dock Skat­te­ver­ket kun­na stä­da upp i bran­schen.

– Ty­värr finns det ose­ri­ö­sa ar­bets­gi­va­re som ut­nytt­jar att män­ni­skor med ut­vis­nings­be­slut gått un­der jor­den och in­te kan sö­ka van­li­ga jobb, sä­ger en po­lis i Halm­stad.

Som ex­em­pel tar han fle­ra besök som po­li­sen gjort på bil­vårds­an­lägg­ning­ar.

–Vi har träf­fat på många som job­bar för näs­tan ing­en be­tal­ning alls, det är där­för det kan va­ra så bil­ligt att få bi­len tvät­tad el­ler däc­ken byt­ta.

– FÖRUTOM ATT DET är il­lo­jal kon­kur­rens mot de ar­bets­gi­va­re som skö­ter sig ge­nom att ex­em­pel­vis be­ta­la so­ci­a­la av­gif­ter är det fruk­tans­värt att se hur des­sa män­ni­skor ut­nytt­jas.

Con­ny Svens­son, som är riks­pro­jekt­le­da­re vid Skat­te­ver­kets väst­ra re­gi­on, hop­pas dock att pro­ble­men ska mins­kas ge­nom en ny lag.

– Vårt lag­för­slag om krav på per­so­nal­lig­ga­re för bil­vårds­an­lägg­ning­ar, livs­me­dels­gros­sis­ter och skön­hets­vårds­bran­schen är ute på re­miss. Går allt i lås bör­jar la­gen gäl­la som­ma­ren 2018, sä­ger han.

För­de­len är då att de till­sam­mans med po­li­sen kan gö­ra oan­non­se­ra­de kon­trol­ler ut­an att det måste finns någ­ra miss­tan­kar om brott.

–Ut­i­från hur ef­fek­tivt det va­rit med per­so­nal­lig­ga­re i and­ra bran­scher be­räk­nar vi att det här ska kun­na stop­pa svart­ar­be­te för mel­lan 600 mil­jo­ner kro­nor och en mil­jard om året, me­nar Con­ny Svens­son.

– DESS­UTOM HOP­PAS VI kun­na stä­da upp bland den so­ci­a­la dump­ning­en som drab­bar pap­pers­lö­sa som tving­as ar­be­ta ut­an lön och kanske bo i ar­bets­lo­ka­ler­na.

Con­ny Svens­son an­ser även att pro­ble­met är en frå­ga för al­la med­bor­ga­re.

– Lå­ter du fy­ra man gö­ra en re­kon­di­tio­ne­ring av din bil in­vän­digt, plus tvät­ta den, för 99 kro­nor – så bor­de du själv in­se att det in­te går rätt till.

Bild: JEANETTE ANDERSSON

VILL STOP­PA SOCIAL DUMPNING. Con­ny Svens­son, ex­pert på Skat­te­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.