Fagered loc­kar - för­sko­lan måste byg­gas ut

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

I takt med att fler unga flyt­tar till Fagered väx­er För­sko­lan So­len. – Frisk luft och här­lig na­tur. Det är där­för man vill bo här, sä­ger Han­na Andersson.

Det finns en fram­tid för lands­byg­den. Unga män­ni­skor loc­kas att flyt­ta ut på lan­det. Fram­förallt är det många som åter­vän­der ef­ter ut­stic­ka­re för re­sor och stu­di­er. Han­na Andersson är en av dem som har åter­vänt ef­ter att ha till­bring­at el­va år på an­nan ort.

– Jag var i USA och gick se­dan min ut­bild­ning i Väx­jö. När vi skul­le flyt­ta ihop, jag och min sam­bo, le­ta­de vi lä­gen­het i Gö­te­borg men hit­ta­de ingen­ting. Då flyt­ta­de vi istäl­let hit, be­rät­tar hon.

Nu går hen­nes älds­ta barn på För­sko­lan So­len som är ett för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv i Fagered. Även Li­set­te Bengts­son och Fri­da Bengts­son har si­na barn där. De­ras histo­ria lik­nar Han­nas.

– På se­na­re år har vi haft en del som flyt­tat hit ut­an att ha nå­gon ti­di­ga­re an­knyt­ning till or­ten. Det märks i för­sko­lan, sä­ger Li­set­te Bengts­son.

I DAG GÅR det barn från sex oli­ka na­tio­ner på So­lens för­sko­la. I höst är det dags att byg­ga ut då an­tal barn har ökat och man in­te får plats i nu­va­ran­de lo­ka­ler.

– För någ­ra år se­dan var det ba­ra 13 barn här men nu är det stän­digt ökan­de. För­ra året räk­na­de vi med att få in 25-26 barn i år men i stäl­let går här nu 35 barn.

De tre mam­mor­na på So­lens för­sko­la är över­ens om vad det är som loc­kar män­ni­skor att bo­sät­ta sig i Fagered.

– Frisk luft och här­lig na­tur. Man mår bra i sjä­len helt en­kelt, sä­ger Han­na Andersson.

Claes Od­blad från Gö­te­borg till­hör den äld­re ge­ne­ra­tio­nen in­flyt­ta­de i när­om­rå­det. Han flyt­ta­de till Ul­la­red re­dan för 26 år se­dan då han träf­fa­de sin sam­bo Eva-britt Andersson. Ef­ter ett an­tal år tog han ock­så de­lar av fa­mil­je­fö­re­ta­get med sig från Gö­te­borg. I dag lig­ger Scan Got­hi­as la­ger i sko­gen längs vägen i Fagered.

– Jag trött­na­de på att pend­la och över­ta­la­de bror­san att flyt­ta lag­ret hit, sä­ger Claes Od­blad.

FÖRETAGET HAR EN agen­tur för de­ko­re­ra­de glas och an­li­tas av de fles­ta bryg­ge­ri­fö­re­tag i Sve­ri­ge.

– Det fun­kar bätt­re att lig­ga här än i Gö­te­borg. Det är lät­ta­re för chauf­fö­rer­na, mer flex­i­belt och trev­li­ga­re, sä­ger Claes Od­blad.

Man skul­le kun­na tän­ka sig att man som fö­re­ta­ga­re ute i sko­gen skul­le kun­na kän­na sig iso­le­rad men det är tvärtom för Claes Od­blad

– Al­la har va­rit fan­tas­tiskt hjälp­sam­ma se­dan vi eta­ble­ra­de oss här, sä­ger han.

Han och hans sam­bo har ock­så ett stort in­tres­se för djur vil­ket för­stås är pas­san­de om man vill bo på lands­byg­den. Ett tag fanns det 14 får, 2 get­ter, 20 höns, 6 kat­ter och 8 hun­dar på går­den.

– Jag fick ett ny­bör­jar­pa­ket med en tac­ka och ett lamm och snart var de många fler, sä­ger Claes Od­blad och skrat­tar.

För att fler män­ni­skor ska kun­na bo på lan­det krävs bo­stä­der. Det är nå­got som Eme­lie Andersson brin­ner för. Till­sam­mans med sin sys­ter Oli­va Lind­berg dri­ver hon häst­verk­sam­het med bå­de rid­sko­la och upp­föd­ning näst­gårds till Maa såg­verk och Scan Got­hia. Ba­ra i Maa finns det sju fö­re­tag.

– Det ha­de va­rit ro­ligt om nå­gon ha­de vå­gat sat­sa på bo­stä­der här, sä­ger Eme­lie Andersson.

SJÄLV HAR HON en kon­stant kö på tio barn som vill ha en plats på rid­sko­lan. Upp­tag­nings­om­rå­det är ock­så stort.

– Det märks att folk kom­mer till­ba­ka. De flyt­tar iväg för att studera men när de bil­dar fa­milj vill de kom­ma till­ba­ka till si­na röt­ter igen, sä­ger Eme­lie Andersson.

Eme­lie Andersson är miss­nöjd med att Gekås in­te sat­sar på nya lä­gen­he­ter i när­om­rå­det ut­an istäl­let byg­ger på and­ra or­ter men hon är än­då op­ti­mis­tisk in­för möj­lig­he­ter­na till ökad in­flytt­ning.

– Det sker ett ge­ne­ra­tions­skif­te nu. Vi har fem, sex går­dar som strax står tom­ma och ska säl­jas, sä­ger Eme­lie Andersson.

BLIR FLER. Li­set­te Bengts­son, Fri­da Andersson och Han­na Bengts­son har al­la barn

Bild: CAMILLA HENTSCHEL

på För­sko­lan So­len som nu be­hö­ver byg­ga ut för att al­la barn som vill in ska få plats.

Bild: CAMILLA HENTSCHEL

DJURKÄR. Eme­lie Andersson dri­ver häst­gård i Maa till­sam­mans med sys­tern Oli­via Lind­berg.

Bild: CAMILLA HENTSCHEL

INBODD. Claes Od­blad har haft Scan Got­hi­as la­ger i sko­gen i 26 år.

Bild: CAMILLA HENTSCHEL

POPULÄRA. Det står tio barn i kö för att få plats på rid­sko­lan i Maa.

Bild: CAMILLA HENTSCHEL

FÖRSKOLEBARN. El­len, 5 år och Mol­ly, 3 år går bå­da på So­len i Fagered.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.