Äga­ren vill slip­pa ta hand om hu­set

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Fas­tig­hets­ä­ga­ren fick in­te ri­va den gam­la fär­ge­ri­bygg­na­den av kul­tur­hi­sto­ris­ka skäl, och krä­ver nu att kom­mu­nen lö­ser in den – för cir­ka 3,8 mil­jo­ner kro­nor.

Den gam­la bygg­na­den i hör­net Fär­ga­resträ­tet-åga­tan i Fal­ken­berg är skyd­dad i de­talj­pla­nen se­dan de­cen­ni­er till­ba­ka. Det är en bygg­nad från 1870-ta­let som har kul­tur­hi­sto­riskt vär­de ef­tersom den på­min­ner fal­ken­ber­ga­ren om den tid då små hant­verks­fö­re­tag väx­te fram vid Ätrans kant. Ur­sprung­li­gen var här ett fär­ge­ri för tex­til­ma­te­ri­al, men bygg­na­den har fyllt oli­ka funk­tio­ner ge­nom de­cen­ni­er­na och på sisto­ne har krog- och kafé­rö­rel­ser av­löst varand­ra.

MEN BLAND AN­NAT på grund av en om­fat­tan­de vat­ten­ska­da vill fas­tig­hets­ä­ga­ren, Sten­hör­net AB, ri­va bygg­na­den. Det sak­nas, en­ligt fas­tig­hets­ä­ga­ren, eko­no­mi i en re­no­ve­ring som skul­le kos­ta ”drygt fy­ra mil­jo­ner kro­nor”.

– Års­hy­ran för bygg­na­den har upp­gått till 171 000 kro­nor och det kom­mer där­för att ta åt­minsto­ne 20 år att få till­ba­ka ned­lag­da re­no­ve­rings­kost­na­der, skri­ver Sten­hör­nets ju­ri­dis­ka om­bud, Lan­dahl ad­vo­kat­by­rå, till kom­mu­nen.

Fal­ken­bergs kom­mun har sagt be­stämt nej till riv­ning, vil­ket knap­past kan ha va­rit över­ras­kan­de för Sten­hör­net med tan­ke på att bygg­na­den blev skyd­dad i de­talj­pla­nen långt in­nan man för tio år se­dan köp­te den.

Men Sten­hör­net me­nar att det ne­ka­de riv­nings­till­stån­det in­ne­bär att fas­tig­he­ten blir ”helt onyt­tig”.

Och om kom­mu­na­la be­slut för­svå­rar för en fas­tig­hets­ä­ga­re att an­vän­da sig av sin egen­dom, så kan kom­mu­nen i vis­sa fall va­ra tvung­en att lö­sa in en fas­tig­het. Vil­ket nu är Sten­hör­nets krav.

Sam­ti­digt som fas­tig­hets­ä­ga­ren allt­så be­skri­ver vil­ken ut­omor­dent­ligt då­lig eko­no­misk af­fär fas­tig­he­ten är, så be­gär man att kom­mu­nen lö­ser in den för det mark­nads­vär­de som gäll­de vid se­nas­te vär­de­ring­en: mel­lan 2,8 och 3,2 mil­jo­ner kro­nor plus en 25-pro­cen­tig upp­räk­ning av vär­det en­ligt ex­pro­pri­a­tions­la­gen (som egent­li­gen är av­sedd för si­tu­a­tio­ner där en fas­tig­hets­ä­ga­re tving­as av­stå från sin mark). To­talt allt­så ett be­gärt pris på cir­ka 3,8 mil­jo­ner kro­nor.

DET­TA SKA NOG ses som ett förs­ta för­hand­lings­bud, knap­past nå­got som kom­mu­nen tar fas­ta på om man ger sig in i en dis­kus­sion om att ta över fas­tig­he­ten. En kom­mu­nal kost­nad på 3,8 mil­jo­ner kro­nor plus 4 mil­jo­ner kro­nor i re­no­ve­ring skul­le för­mod­li­gen re­ta en och an­nan skat­te­be­ta­la­re, i ett lä­ge där det i förs­ta hand är fas­tig­hets­ä­ga­rens an­svar att un­der­hål­la sin egen­dom.

Hur kom­mu­nen stäl­ler sig åter­står att se, ef­ter att Sten­hör­net nu öns­kar ”kom­mu­nens sna­ra åter­kopp­ling i ären­det”.

HÅKAN BERGSTRÖM

Bild: OLA FOLKESSON/ARKIV

HISTORISKT VÄR­DE­FULL BYGG­NAD. Men fas­tig­hets­ä­ga­ren vill att kom­mu­nen lö­ser in den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.