Kri­mi­nel­la ho­tar väl­färds­sy­ste­men

Ut­re­da­re: Den här ty­pen av brotts­lig­het har bli­vit tyng­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - Maria Da­vids­son/tt Pe­ter Wall­berg/tt

Re­ge­ring­ens ut­re­da­re var­nar för att or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het ho­tar väl­färds­sy­ste­men. Det går snabbt att kom­ma över myc­ket peng­ar, och ris­ken att upp­täc­kas är låg.

– Vi ser på ett tyd­ligt sätt att den kva­li­fi­ce­ra­de brotts­lig­he­ten och gäng­kri­mi­na­li­te­ten har gjort in­tåg i väl­färds­sek­torn, sä­ger ut­re­da­ren Lars Erik Löv­dén.

Ut­red­ning­en har gått ige­nom 7 350 an­mäl­ning­ar om brott mot bi­drags- och er­sätt­nings­sy­stem de se­nas­te åren. Ba­ra de brottsan­mäl­ning­ar­na om­fat­tar 600 mil­jo­ner kro­nor, varav 500 mil­jo­ner be­teck­nas som kva­li­fi­ce­ra­de väl­färds­brott.

Men sum­mor­na som den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten kom­mer åt är myc­ket stör­re än så. Riks­re­vi­sio­nen och Eko­no­mi­styr­nings­ver­ket har be­dömt att det kan hand­la om 10–20 mil­jar­der år­li­gen.

Löv­dén an­ser att den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­tens hot mot väl­fär­den är nå­got an­nat än en­skil­da vab-fus­ka­res.

– Den här ty­pen av brotts­lig­het har ac­cen­tu­e­rats, den har bli­vit tyng­re och mer om­fat­tan­de, sä­ger han.

In­te säl­lan an­vän­der de kri­mi­nel­la sig av fö­re­tag som brotts­verk­tyg. I en upp­märk­sam­mad här­va i Sö­der­täl­je för någ­ra år se­dan döm­des 34 per­so­ner för oli­ka ty­per av be­drä­ge­ri­er och bi­drags­brott, i fle­ra fall med fäng­el­se som straff. Bedrä­ge­ri­er­na upp­gick till runt 30 mil­jo­ner kro­nor och hand­la­de om orik­ti­ga ut­be­tal­ning­ar av as­si­stan­s­er­sätt­ning­ar.

Peng­ar­na gick till ett bo­lag som stod för as­si­stans till knappt 20 per­so­ner. De per­so­ner­na ha­de rik­ti­ga as­si­stans­be­hov och var in­te miss­tänk­ta för brott, men bo­la­get ha­de fej­kan­ställ­da, med på­hit­ta­de tidrap­por­ter och fick bi­drag för jobb som ald­rig ut­för­des. Peng­ar­na an­vän­des se­dan till svar­ta lö­ner till de an­ställ­da som fak­tiskt ut­för­de job­bet, men ock­så till pri­vat kon­sum­tion. De fik­ti­va an­ställ­ning­ar­na led­de även till orik­ti­ga upp­gif­ter till För­säk­rings­kas­san om sjuk­pen­ning­grun­dan­de in­komst, vil­ket i sin tur led­de till orik­ti­ga ut­be­tal­ning­ar av sjuk- och för­äld­ra­pen­ning.

Ut­red­ning­en läg­ger fram runt 25 lag­för­slag. Ett av dem är att skär­pa max­straf­fen för grova bi­drags­brott från fy­ra till sex års fäng­el­se, ett an­nat att in­rät­ta en egen ut­red­nings­en­het på För­säk­rings­kas­san. Mer kom­pli­ce­ra­de brott ska ut­re­das av Ekobrotts­myn­dig­he­ten. Myc­ket hand­lar om att för­bätt­ra in­for­ma­tions­ut­by­tet mel­lan oli­ka brotts­ut­sat­ta myn­dig­he­ter, främst För­säk­rings­kas­san, Mi­gra­tions­ver­ket och Ar­bets­för­med­ling­en. Oli­ka an­ställ­nings­stöd, som nystart­s­jobb, är sär­skilt at­trak­ti­va för de kri­mi­nel­la.

– Det har va­rit all­de­les för lätt att va­ra bi­drags­brotts­ling, sä­ger ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Mor­gan Jo­hans­son (S), som räk­nar med att kun­na läg­ga fram fle­ra lag­för­slag näs­ta vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.