”Det kän­des som än­nu en öv­ning”

Vakt­che­fen Erik hjälp­te ska­da­de ef­ter at­tac­ken i Ma­li

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

25-åri­ge vakt­che­fen Erik låg och sov i sitt tält när gra­na­ter­na slog ner. Som ut­bil­dad strids­sjuk­vår­da­re tog han sig ge­nast mot de­to­na­tio­ner­na.

I ons­dags at­tac­ke­ra­des FN:S Camp No­bel strax sö­der om Tim­buk­tu i Ma­li. Sex, sju gra­na­ter slog ned varav minst en träf­fa­de den svens­ka de­len av cam­pen me­dan fle­ra träf­fa­de Li­be­ri­as om­rå­de.

25-åri­ge Erik är vakt­chef och strids­sjuk­vår­da­re med trau­ma­ut­bild­ning. Han har ar­be­tat in­om För­svars­mak­ten i fem år och Ma­li är hans förs­ta ut­lands­upp­drag. Han låg i sitt tält och vi­la­de när an­gri­par­na slog till.

– Jag re­a­ge­ra­de först in­te rik­tigt, det kun­de ju va­ra en olyc­ka. Men se­dan bör­ja­de det smäl­la fler gång­er och då för­stod jag att det var någon­ting som hän­de, sä­ger Erik, som in­te upp­ger sitt ef­ter­namn.

Han tog sin ut­rust­ning och bör­ja­de springa mot vak­ten. När han väl kom dit såg han minst två sto­ra rök­pe­la­re.

– Så jag för­stod att det ha­de hänt nå­got all­var­ligt, sä­ger han och be­rät­tar att han tänk­te att han kun­de hjäl­pa till vid li­be­ri­a­ner­nas camp.

– Då tog jag ett for­don till­sam­mans med en av mi­na kol­le­ger och kör­de dit bort. Vi tog med oss två styc­ken brand­släc­ka­re då det var en gans­ka kraf­tig på­gåen­de brand.

Men bran­den var för in­ten­siv så brand­släc­kar­na var vär­de­lö­sa. I stäl­let såg han tre ska­da­de per­so­ner som han tog hand om och las­ta­de i ett for­don som åk­te vi­da­re mot Ni­ge­ri­as fält­sjuk­hus.

– Jag kom till ett av hör­nen på cam­pen och där såg jag en man lig­ga med hu­vu­det nedåt med en bit plåt över sig och det stod lå­gor om ho­nom, så jag för­stod att han var om­kom­men. Då kun­de jag in­te gö­ra så myc­ket.

Hän­del­se­för­lop­pet på­gick i fy­ra tim­mar, upp­skat­tar Erik. Han kän­de sig ald­rig osä­ker ut­an kun­de fal­la till­ba­ka på sin trä­ning.

– Det kän­des som jag var på än­nu en öv­ning. Man tän­ker in­te att det ska hän­da en själv. När jag tog hand om de ska­da­de age­ra­de jag ba­ra på ru­tin. Det var när jag gick och la­de mig på kväl­len som jag för­stod att det hänt på rik­tigt.

– Då bör­ja­de jag fun­de­ra om att jag har sett en död per­son och hjälpt skarpt ska­da­de för förs­ta gång­en. Det är li­te sur­re­a­lis­tiskt för man tän­ker in­te att det ska hän­da en själv.

En svensk sol­dat fick en split­ter­ska­da i hu­vu­det och be­döms va­ra lind­rigt ska­dad och fy­ra svens­kar drog i sig rök i sam­band med brän­der­na som upp­stod. Samt­li­ga är åter i tjänst. I den li­be­ri­ans­ka styr­kan dö­da­des en och åt­ta el­ler nio ska­da­des.

Ef­ter hän­del­sen har Erik till­sam­mans med sin sol­dat­grupp fått sit­ta ner och pra­ta om hän­del­sen – nå­got han upp­skat­tar. Han för­står om folk hem­ma kän­ner oro men fram­hål­ler att trup­per­na är väl trä­na­de för det freds­be­va­ran­de upp­dra­get.

– De lo­ka­lan­ställ­da är väl­digt po­si­ti­va till vår in­sats här ne­re och det ser man he­la ti­den. Se­dan har vi själv­klart de som vill oss ont ock­så men de fles­ta är väl­digt po­si­ti­va till oss, sä­ger Erik.

Niklas Svahn/tt

FO­TO: HEN­RIK MONTGOMERY/TT/ARKIV

Camp No­bel lig­ger strax sö­der om Tim­buk­tu.

FO­TO: HEN­RIK MONTGOMERY/TT/ARKIV

Runt 250 svens­kar in­går i Fn-styr­kan Mi­nus­ma i Ma­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.