Fak­ta: Svens­kar­nas upp­drag i Ma­li

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Förutom un­der­rät­tel­se­för­ban­det bi­drar Sve­ri­ge ock­så med ett an­tal stabsof­fi­ce­ra­re på oli­ka Fn­sta­ber i Ma­li. ■■De fles­ta tjänst­gör i sex må­na­der, men un­der den ti­den kom­mer de hem på le­dig­het i drygt fy­ra vec­kor. ■■För­ban­det sam­lar in un­der­rät­tel­ser till stöd för FN:S in­sats och rik­tar in sig på grup­per som trot­sar den mer el­ler mind­re ha­ve­re­ra­de freds­pla­nen i lan­det. Spa­ning­en sker ge­nom sam­tal, av­lyss­ning, fo­to­gra­fe­ring och från luf­ten med obe­styc­ka­de obe­man­na­de flyg­plan som fil­mar si­na mål från uppe­mot drygt fem kilo­me­ters höjd och kan fly­ga i fle­ra tim­mar. För­ban­det kan rö­ra sig på så­väl mar­ken som fär­das i he­li­kop­ter och fäl­las med fall­skärm och ver­ka över sto­ra ytor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.