RÅ läm­nar över Ke­vin­fal­let

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. Riks­å­kla­ga­ren har be­slu­tat att läm­na över ad­vo­kat Tho­mas Ols­sons be­gä­ran om att åter­upp­ta för­un­der­sök­ning­en i fal­let med fy­ra­å­ri­ge Ke­vin, som dö­da­des i Ar­vi­ka till åkla­gar­kam­ma­ren i Karl­stad. Det blir där­med en upp­gift för åkla­gar­na där att ta ställ­ning till om för­un­der­sök­ning­en ska tas upp igen el­ler in­te.

Så­väl Da­gens Ny­he­ter som SVT:S ”Do­ku­ment in­i­från” har upp­märk­sam­mat bris­ter i den po­lis­ut­red­ning där två poj­kar, fem och sju år gam­la, pe­ka­des ut för att ha dö­dat Ke­vin. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.