Fäng­el­se för Mus­kö­mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En 65-årig man döms till 16 års fäng­el­se för mord på en kvin­na på Mus­kö i Stock­holms skär­gård i ju­ni i fjol. Kvinnan dog i en brand i en som­mar­stu­ga, en brand som man­nen en­ligt Sö­der­törns tings­rätt an­lagt med ben­sin och där­med med av­sikt dö­dat hen­ne.

”Ett an­tal för­svå­ran­de om­stän­dig­he­ter fö­re­lig­ger”, skri­ver tings­rät­ten i ett press­med­de­lan­de. Rät­ten lyf­ter bland an­nat fram att man­nen var när­stå­en­de till kvinnan och att hon be­fann sig i en skydds­lös ställ­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.