Usa-flyg por­tas från säk­ra zo­ner

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SYRIEN. Den Usa-led­da ko­a­li­tio­nen kom­mer in­te att få fly­ga i de säk­ra zo­ner­na som Ryss­land, Tur­ki­et och Iran har enats om att ska­pa i kri­get Syrien. Det sä­ger Alek­san­der Lav­rentjev som är Ryss­lands sän­de­bud till freds­för­hand­ling­ar­na i Ka­zakstans hu­vud­stad Asta­na.

De tre län­der­na kom över­ens om att ska­pa zo­ner­na un­der för­hand­ling­ar med re­bel­ler­na, som dock in­te stäl­ler sig bakom för­sla­get. Tri­on för­vän­tar sig att FN:S sä­ker­hets­råd ger sitt stöd till de säk­ra zo­ner­na. (Tt-reu­ters-in­ter­fax)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.