Fak­ta: Sydsu­dan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Sydsu­dan blev själv­stän­digt från Su­dan 2011, vil­ket sat­te punkt för ett långt in­bör­des­krig. En rad kon­flik­ter läm­na­des olös­ta för att del­ning­en av lan­det skul­le kun­na för­verk­li­gas.

År 2013 ut­bröt in­bör­des­krig i den nya na­tio­nen, som en följd av en makt­kamp mel­lan pre­si­dent Sal­va Ki­ir, från folk­grup­pen din­ka, och den fö­re det­ta vice­pre­si­den­ten Ri­ek Machar, som är nu­er.

Kri­get har dri­vit mil­jon­tals män­ni­skor på flykt och lan­dets eko­no­mi, som till stor del byg­ger på ol­jeut­vin­ning, är i spill­ror. I feb­ru­a­ri slog FN fast att svält rå­der i de­lar av lan­det. Det är förs­ta gång­en se­dan 2011 som FN för­kla­rar hung­ers­nöd i värl­den.

Lan­det ha­de i fjol upp­skatt­nings­vis 12,5 mil­jo­ner in­vå­na­re. Be­folk­ning­en be­står till 36 pro­cent av din­ka, 16 pro­cent är nu­er. Ut­ö­ver det finns fler än 15 mi­no­ri­tets­grup­per. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.