Fel att spi­o­ne­ra på so­nen via ap­pen

Hallands Nyheter - - Konsument -

APPAR: En pap­pa in­stal­le­ra­de ”spi­o­napp” i sin 13-åri­ge sons te­le­fon för att kun­na av­lyss­na hans sam­tal. Det­ta för att hål­la koll på so­nen som bru­ka­de rym­ma. En­ligt pap­pan ha­de han rätt att gö­ra det­ta i egen­skap av vård­nads­ha­va­re. Men var­ken tings­rät­ten el­ler hov­rät­ten höll med – och Högs­ta dom­sto­len sä­ger nu nej till att prö­va fal­let. Där­med lig­ger do­men om olov­lig av­lyss­ning fast, skri­ver Da­gens Ju­ri­dik. (Test­fak­ta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.