För fet be­folk­ning kos­tar mil­jar­der

Hallands Nyheter - - Konsument -

OHÄLSA: Det är dyrt för sam­häl­let med med­bor­gar­nas ohäl­so­sam­ma mat­va­nor och för li­te fy­sisk ak­ti­vi­tet. En­bart fet­man kos­tar upp­skatt­nings­vis cir­ka 70 mil­jar­der kro­nor per år.

Häl­san blir dess­utom allt­mer ojäm­lik. Låg ut­bild­ningsni­vå ger kor­ta­re livs­längd. Folk­hälso­myn­dig­he­ten och Livs­me­dels­ver­ket har där­för över­läm­nat en rap­port till re­ge­ring­en med för­slag till åt­gär­der för att stär­ka ar­be­tet bå­de med häl­so­sam­ma mat­va­nor och den fy­sis­ka ak­ti­vi­te­ten. Det ska bli enkla­re att äta bra och rö­ra på sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.