Hus­mans­kost och en ka­ka att im­pa med

”Det hö­jer im­po­ne­rings­fak­torn hos gäs­ter­na fle­ra pinn­hål och är dess­utom fan­tas­tiskt gott.”

Hallands Nyheter - - Livets Gång - MISANS MAT um­nw@hal­lands­pos­ten.se

Det här med namn på maträt­ter är kul. Vi släng­er oss glatt med bå­de ”Jans­son”, ”Ryd­berg”, ”Lind­ström” och co. Vi snac­kar ”pytt”, ”Stro­ganoff”, ”glöd­hop­pa”, ”fly­gan­de Jacob” (upp­hovs­man­nen job­ba­de med flyg­frakt) och an­nat ut­an att re­flek­te­ra så myc­ket kring var­för de he­ter så.

Vi har dem lik­som med oss från start i mat­li­vet.

SKO­MA­KAR­LÅ­DA ÄR EN an­nan svensk klas­si­ker. Här kanske rät­ten har sitt ur­sprung från nå­gons mat­lå­da – möj­li­gen en mat­glad sko­ma­ka­re med en väl­fylld uni­ka­box!

I grun­den be­står sko­ma­kar­lå­dan av en kött­bit, po­ta­tis­mos, bacon och en god röd­vins­sky – sen går den all­tid att va­ri­e­ra.

Lyx­va­ri­an­ten tar­var gi­vet­vis en sta­dig bit ox­fi­lé. Själv val­de jag rostas, som jag tyc­ker är en trev­lig styck­nings­de­talj som an­vänds all­de­les för säl­lan. Be­hand­lar man den som vil­ken flå­dig rygg­biff som helst tac­kar den så hjärt­ligt ge­nom att bli bå­de mör och smak­rik – dock till be­tyd­ligt läg­re kost­nad.

Det här är hus­mans­kost när den är som bäst, men som all­tid krävs att koc­ken slö­sar med bå­de kär­lek och om­sorg.

Se till ex­em­pel till att köt­tet ta­gits fram ur kyl­skåpet i god tid in­nan det ska ner i stek­pan­nan, an­nars blir det ba­ra grått och trist. Och om man dess­utom ser till att tall­ri­kar­na är för­värm­da när det är dags att läg­ga upp blir det än­nu bätt­re.

TILL DESSERT BLIR det en syr­lig och här­lig chee­seca­ke som smak­satts med flä­der och pas­sions­frukt.

Chee­seca­ke kan man gö­ra på två sätt: i ug­nen el­ler det rakt mot­sat­ta då den blir klar i kyl­skåpet. Det är ock­så det enk­las­te sät­tet. Bå­de flä­der och pas­sions­frukt är fan­tas­tis­ka smak­sät­ta­re.

Här har jag blan­dat flä­dersaft i ost­sme­ten, me­dan mäs­ter­ver­ket top­pas av ett la­ger pas­sions­frukt­s­ge­lé. Det­ta hö­jer im­po­ne­rings­fak­torn hos gäs­ter­na fle­ra pinn­hål och är dess­utom fan­tas­tiskt gott.

TILL JUST DEN här räck­te pre­cis den sista slur­ken från fjol­å­rets saft­pro­duk­tion. Om ett par må­na­der är det dags att star­ta på ny ku­la. En kö­pe­flar­ra får du­ga så länge.

Till kväl­lens bal­kong­häng får det bli en GT med myc­ket is och en skvätt flä­der. En li­ten för­smak av som­ma­ren som änt­li­gen gi­vit sig till kän­na.

Bild: ULLAMI NYHUUS-WIRÉN

SKROVMÅL. Sko­ma­kar­lå­da är re­jäl mat. Ser­ve­ras med ett kraf­tigt röd­vin – el­ler var­för in­te med pils­ner och en snaps!

SKATTGÖMMA. In­nan­för det skrump­na ska­let döl­jer sig en rik­tig smak­bomb.

GODIS. Pas­sions­frukt och flä­der ger den här ga­let go­da chee­seca­ken en frisk ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.