MINNESORD

Konst­nä­ren Ro­land Ohls­son

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

En färg­stark per­son har läm­nat oss i Var­bergs Konst­närs­för­e­ning.

Vi minns Ro­land som en god kam­rat och en konstnär med stark in­tegri­tet som lev­de i sym­bi­os med sitt konst­när­skap.

Ro­land ut­bil­da­de sig un­der fem år i slu­tet av 60-ta­let på Ho­vedsk­ous Må­lar­sko­la i Gö­te­borg samt stu­de­ra­de sten­skulp­tur på Got­land för Sven­ro­bert Lun­dqvist som ti­di­ga­re va­rit hans lä­ra­re i gra­fik på Ho­vedsk­ous.

Var­ber­gar­na mö­ter ett av hans stör­re ar­be­ten på Torg­ga­tan i cen­tra­la Var­berg, ”Sten­huggar­mo­nu­men­tet”. Ro­land har även gjort and­ra of­fent­li­ga ut­smyck­ning­ar run­tom i Hal­land.

Ro­land triv­des in­te i höst­mör­ker ut­an upp­skat­ta­de vå­ren då lju­set bör­jar kom­ma till­ba­ka. Då kom ar­bets­lus­ten. I en ut­ställ­nings­ka­ta­log skrev Ber­til Jo­hans­son

När Ro­land var barn gjor­de fa­mil­jen of­ta ut­flyk­ter till Galtabäck, sär­skilt un­der som­rar­na. Kanske var det där hans spe­ci­el­la käns­la för land­ska­pet väck­tes?

I si­na bil­der åter­ger han en till­gi­ven­het till Hal­lands­kus­ten. Många var­ber­ga­re har des­sa mo­tiv häng­an­de på si­na väg­gar.

Ro­land, som blev 73 år, gick bort ef­ter en tids sjuk­dom. Han läm­nar ett stort tom­rum ef­ter sig och vi sak­nar hans färg­star­ka när­va­ro och språk på Konst­närs­för­e­ning­ens mö­ten.

Med­lem­mar­na i Var­bergs Konst­närs­för­e­ning

Mål­ning­ar: RO­LAND OHLS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.