Sve­din väl­jer fa­mil­jen fram­för fort­satt Wic-spel

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

Det stan­na­de vid 291 mat­cher i War­berg IC. Men nu är Per Svedins kar­riär över. – Det är in­te ett svårt be­slut, men det känns ve­mo­digt när det blir så de­fi­ni­tivt, sä­ger han.

Ef­ter en tids fun­de­ran­de har mål­vak­ten Per Sve­din nu be­stämt sig. Hjäl­men, hands­kar­na och skyd­den läggs på hyl­lan.

– Jag tyc­ker i grun­den om att spe­la innebandy och har ve­lat fram och till­ba­ka. När man åker ur en se­rie kän­ner man ett an­svar och även ett re­vansch­sug. Sam­ti­digt var det ett lätt val, för det finns de som be­hö­ver en mer. Att va­ra hem­ma och le­ka med mi­na barn är en väl­digt stor del av li­vet det med, sä­ger Per Sve­din och syf­tar på dött­rar­na Lo­wa, 4, och Nea, 1.

– Det är två väl­digt ro­li­ga per­so­ner och där läg­ger jag gär­na mitt fo­kus. Fram­för allt Lo­wa bör­jar tyc­ka det är job­bigt när jag stic­ker iväg och ska trä­na på kväl­len, för­kla­rar Sve­din.

29-ÅRING­EN, SOM VÄRVADES från Gran­lo BK 2008, var allt­så ba­ra nio mat­cher från att nå 300-strec­ket.

– Ing­et jag läg­ger fo­kus på. Det ha­de va­rit en an­nan sak om man kört på så länge att man kun­nat ho­ta med flest an­tal mat­cher. Men 291 är he­der­värt det med. Vil­ken match minns du bäst?

– Ssl-de­bu­ten så klart. Sen ty­värr, mat­cher­na på slu­tet ef­tersom de har skett den se­nas­te ti­den. Jag har ju in­te va­rit med och vun­nit nå­got (två Sm-sil­ver och ett brons) så det är inga go­da min­nen som fast­nat.

NU FÅR HAN myc­ket tid över - och be­hö­ver in­te bry sig om nå­gon för­sä­songs­trä­ning med laget.

– Jag kom­mer för­sö­ka hål­la krop­pen i form. Jag har all­tid gil­lat att trä­na. Men det kanske blir att man tar med sig en grill, åker ner till stran­den och ser när de and­ra spring­er i sand­dy­nor­na.

Per Sve­din har en er­fa­ren­het och kun­skap som Wic vill dra nyt­ta av, trots att han slu­tar som ak­tiv.

– De vill att jag finns kvar på nå­got sätt för att hjäl­pa till med mål­vak­ter­na. Vi har in­te kom­mit så långt till nå­got kon­kret, men jag skul­le tyc­ka det va­ra ro­ligt om jag kan till­fö­ra nå­got. Jag har hål­lit på med innebandy he­la mitt liv och det skul­le kän­nas kons­tigt att klip­pa rakt av.

OCH HUR VAR det nu med den där de­but­mat­chen 2008? Jo, War­berg möt­te Mull­sjö - som då var ny­kom­ling.

– Vi var re­ge­ran­de mäs­ta­re. Jag minns att jag blev to­tal­så­gad av text-tv, trots att vi vann. Det var spe­ci­ellt och jag har den ar­ti­keln kvar.

Bild: KRISTER ANDERSSON

AVSLUTAR KARRIÄREN. War­berg får kla­ra sig ut­an Per Sve­din på pla­nen i fort­sätt­ning­en. Mål­vak­ten har be­stämt sig för att slu­ta med innebandy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.