Böl­jan var nä­ra att snu­va Umeå på po­äng

Match­fak­ta: Umeå IK-IF Böl­jan 1-0 (1-0)

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

Böl­jan föll flag­gan med i topp mot for­na stor­la­get Umeå IK. Mel­lan stol­par­na fanns en Elitettan-de­bu­tant. – Vi käm­pa­de på skit­bra. Helt klart ett steg fram­åt, sa Jas­mi­ne Strand­berg.

UMEÅ BÖL­JAN

(1-0)

En New York-resa gjor­de att Jas­mi­ne Strand­berg mis­sa­de de två förs­ta mat­cher­na med Böl­jan. I för­ra om­gång­en mot Väs­terås BK 30 satt hon på av­byt­ar­bän­ken och nu fick hon star­ta mot UIK som spräck­te nol­lan re­dan ef­ter sex mi­nu­ter när An­ni­na We­de kom ige­nom och sköt ut­an­för straff­om­rå­det.

– Det var ett bra skott, men en rik­tigt bra dag kanske jag ha­de kun­nat ta den, sa Jas­mi­ne Strand­berg.

Men tå­gan och ener­gin slock­na­de ald­rig hos Böl­jan.

Jas­mi­ne Strand­berg fick gö­ra de­but i Elitettan och det slu­ta­de med 0-1-för­lust mot Umeå IK.

– De får ett ti­digt mål, men vi vi­ker in­te ner oss för det. Vi job­bar på och det kun­de li­ka gär­na ha bli­vit 1-1 el­ler 2-1 till oss, men de­ras mål­vakt Må­let: 1-0 (6) An­ni­na We­de

Do­ma­re: An­ni­ca Tor­kels­son

Publik: 357

Var­ning­ar, B: Aman­da Jo­hans­son, Alex­an­dra Fran­zén

Så star­ta­de Böl­jan: Ja smi­ne Strand­berg - Jen­ni­fer Andersson, Maria Nils­son, Mat­hil­da Prim, Aman­da Jo­hans­son - Ma­til­da Jo­hans­son (ut 90), Ida Lindqvist, Ena Mu­jd­zic, Alex­an­dra Fran­zén (ut 76) - Linn Al­brekts­son (ut 58).

Av­by­ta­re: Ma­til­da Hjal­te, Eb­ba Nils­son, Vil­ma Ry­dell (in 90), Fri­da Fran­zén (in 76), Nan­na Jans­son (in 58), Lo­vi­sa Schough

(To­ve En­blom) gör två sju­ka rädd­ning­ar.

Bäs­ta möj­lig­he­ten var fri­spar­ken från Ida Lindqvist i and­ra halv­lek där En­blom av­styr­de bol­len från att su­sa in i krys­set.

I DEN FÖRS­TA halv­le­ken snu­va­de An­ni­ca Tor­kels­son hal­länds­kor­na på ett mål som blev bort­dömt.

– De­ras mål­vakt tap­par in en fri­spark. Do­ma­ren blå­ser av för gruff, men ing­en av vå­ra spe­la­re var i när­he­ten, sa spe­lan­de trä­na­ren Maria Nils­son som var nöjd med sitt lags age­ran­de - men be­svi­ken över re­sul­ta­tet.

– Vi är vär­da minst en po­äng så det känns li­te surt att vi in­te får med oss det. Det var en rik­tig käm­pain­sats i dag, och vi vi­sar att vi verk­li­gen har här att gö­ra.

DET VAR JU pre­miär för Böl­jans del att fly­ga till en bor­t­a­match. Jas­mi­ne Strand­berg har upp­levt det som ”kul och an­norlun­da”.

– Man har in­te rik­tigt kopp­lat att det har va­rit match. Det har känts som ett trä­nings­lä­ger när man fly­ger iväg så här. Men det märk­tes in­te på pla­nen, hu­vu­de­na var med, för­säk­ra­de hon.

Maria Nils­son har svårt med flyg­re­sor men var tap­per.

– Vi kom upp. Det var en li­ten ska­kig resa, men det gick helt okej. Det in­går ju så det är ba­ra att gil­la lä­get och bi­ta ihop. Vi har tre flyg­re­sor till hit upp som kom­mer fram­ö­ver.

Bild: PRI­VAT

NÄ­RA PO­ÄNG I NORR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.