I SISTA STUND

MED THO­MAS UHRBERG

Hallands Nyheter - - Sporten -

I lör­dags vann jag med Quiz Töll i V75 och det är för­stås ex­tra ro­ligt när det hand­lar om en Shl-häst och att det var gott om de­lä­ga­re på plats.

Quiz Töll täv­lar för Rög­le och i och med se­gern i lör­dags klev vi upp till sjät­te plats i ta­bel­len.

Just det här med Shl-tra­vet gör att det kom­mer in en del nytt folk som häst­ä­ga­re och det är klart att det är vik­tigt att de får sig till livs trev­li­ga upp­le­vel­ser med si­na hästar.

En in­for­ma­tions­frå­ga?

Den här vec­kan har det skri­vits om det kom­man­de Po­kalå­ret i svensk travsport som ska kom­ma 2018. Nu är det kanske en viss oro som spri­der sig när det snac­kas om att man ska ta en del av peng­ar­na från travspor­tens fon­der. I och för sig är det peng­ar man själv be­ta­lat in ti­di­ga­re så det kanske in­te be­ty­der så myc­ket. Dä­re­mot har nog in­te fol­ket ute i lan­det upp­fat­tat att det var så det skul­le gå till. Jag har ing­en rik­tig upp­fatt­ning om det he­la, har helt en­kelt in­te hun­nit sät­ta mig in i det, men det kanske är så en­kelt att det helt en­kelt är en ren in­for­maions­frå­ga där man in­te lyc­kats få ut sitt bud­skap till de ak­ti­va. Jag hop­pas i al­la fall att det är på det sät­tet och ser fram emot att det nu snart är dags för Po­kalå­ret.

Bör­jar bli spän­nan­de

Den här ti­den på året är det myc­ket snack och spe­ku­la­tio­ner kring Elit­lop­pet och det är all­tid li­ka spän­nan­de när Elit­lopps­fäl­tet bör­jar ta form.

Ef­ter att man sett Bold Eag­le på slu­tet känns det som man in­te kan an­nat än att va­ra im­po­ne­rad av ho­nom och han är väl fa­vo­ri­ten i dags­lä­get.

Svårt på Öre­bro

Vec­kans V75-om­gång på Öre­bro ser på för­hand myc­ket svår­löst ut. För min del har jag valt att sing­el­strec­ka Qu­e­er Fish (V75-1) och At­hos Race (V75-2). Någ­ra av lop­pen är rik­tigt streck­krä­van­de och över­lag är det svår­tip­pat i de lop­pen. En som sä­kert blir myc­ket be­trodd är Sau­veur (V75-7) som nu kom­mer hem till sin gam­la hem­ma­ba­na. Men är han rik­tigt på topp, det är frå­gan...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.