Han ger Gär­destad en ny mu­sikskrud

HYLLNING: PE­TER NORDAHL SÄT­TER NY MU­SIK TILL TEDS GAM­LA RÖST.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JAN ANDERSSON jan.andersson@gp.se 031-62 46 11

Al­la svens­kar har en re­la­tion till Ted Gär­destad. De väl­kän­da sång­er­na har in­gått i ba­sut­bu­det på kom­mu­na­la mu­sik­sko­lan se­dan 1970-ta­let och hans låt­skatt fick av­slu­ta se­nas­te sä­song­en av Så myc­ket bätt­re.

Ti­mo Rä­i­sä­nen och Mar­tin Schaub har tur­ne­rat och levt med Gär­destads sång­er i fle­ra år och 11-åri­ga Eb­ba Åkerlund, som dog i ter­ror­at­tac­ken på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm, be­grav­des för två vec­kor se­dan till Him­len – är oskyl­digt blå.

Ted Gär­destad har en när­mast unik po­si­tion i den svens­ka pop­histo­ri­en.

– Så är det ab­so­lut! Ted var ett uni­kum som ar­tist, det måste man sä­ga, och nu är han en del av den svens­ka folk­sjä­len, sä­ger Pe­ter Nordahl.

DEN FÖRRE JAZZPIANISTEN Pe­ter Nordahl, nu­me­ra kom­po­si­tör och di­ri­gent, är se­nast i den långa rad av mu­si­ker som valt att hyl­la den äls­ka­de låt­skri­va­ren från Sol­len­tu­na. Han har dess­utom trängt läng­re in i Ted Gär­destads mu­si­ka­lis­ka uni­ver­sum än vad nå­gon kanske har gjort ti­di­ga­re.

I am­bi­tio­nen att ”ska­pa nya mu­si­ka­lis­ka värl­dar” har Pe­ter Nordahl – till­sam­mans med skiv­bo­la­get Uni­ver­sal damm­su­git arkiv i bå­de Stock­holm och Lon­don för att sö­ka re­da på Ted Gär­destads gam­la mas­tertejper från 70-ta­let.

Där­ef­ter har de lyft un­dan in­stru­men­ten och ploc­kat bort al­la ljud­spår ut­om Ted Gär­destads ori­gi­nalsång, som Pe­ter Nordahl har be­hål­lit och an­vänt som ut­gångs­punkt för att ska­pa helt nya mu­si­ka­lis­ka ar­range­mang.

RE­SUL­TA­TET HAR BLI­VIT en sam­ling med äls­ka­de publikfa­vo­ri­ter och mind­re kän­da styc­ken om vartan­nat, som al­la lå­ter väl­digt myc­ket Ted Gär­destad. Och sam­ti­digt känns som nå­got helt an­nat.

– Vi stäm­de av med Teds barn och med hans bror Ken­neth, som skrev al­la låttex­ter, och de blev väl­digt in­tres­se­ra­de. ”Det­ta ha­de pap­pa äls­kat”, sa­de Teds dot­ter Sa­ra när hon ha­de lyss­nat, be­rät­tar Pe­ter Nordahl.

Öpp­nings­spå­ret Uni­ver­sum är som en still­sam och stäm­nings­ska­pan­de långre­sa, me­dan av­slut­ning­en Him­len är oskyl­digt blå när­mast blir fil­misk i sitt sve­pan­de an­slag med slag­verk, strå­kar, träoch bleck­blås från Norr­kö­pings 60 per­so­ner star­ka sym­fo­nior­kes­ter.

PE­TER NORDAHL PLOCKADE ut ett 20-tal lå­tar, och ef­ter att ha valt de mest na­tur­ro­man­tis­ka och de som han verk­li­gen vil­le lyf­ta fram åter­stod el­va sång­er som fick va­ra med på al­bu­met.

– Ur­va­let är såklart li­te av en kamp mel­lan det kom­mer­si­el­la och det ... tja, konst­när­li­ga. Jag ha­de gär­na skip­pat de här mest spe­la­de sång­er­na (Sol, vind och vat­ten, För kär­le­kens skull, Him­len är oskyl­digt blå ...) men sam­ti­digt är det fan­tas­tis­ka lå­tar, och det var en kul ut­ma­ning att tol­ka dem. Du kän­ner ing­en ång­est över att ha ska­lat bort Ted Gär­destads mu­sik och satt nya to­ner till hans röst?

– (skratt) Visst, det var en lätt sakral käns­la när man satt där med mas­ter­ban­den. Men sam­ti­digt är det fak­tiskt en konst­närs upp­gift att vri­da och vän­da på det för­gång­na och ta det in i sam­ti­den. Dess­utom är Ted Gär­destads lå­tar för bra för att in­te om­tol­kas och pre­sen­te­ras på nya sätt.

Fle­ra sym­fo­nior­kest­rar har tol­kat Ted Gär­destads lå­tar. Men ald­rig till­sam­mans med sång­a­ren själv. För­rän nu. – Det var en ro­lig men re­jäl ut­ma­ning, sä­ger Pe­ter Nordahl.

Bild: OLI­VER LINDKVIST

NYTT MÖ­TER GAM­MALT. Kom­po­si­tö­ren Pe­ter Nordahl har ska­pat nya or­kes­te­rar­range­mang till Ted Gär­destads gam­la sång­röst. Näs­ta vec­ka kom­mer al­bu­met med nam­net Ted Gär­destad – sig­ne­rat Pe­ter Nordahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.