Det är dags att ut­se mäs­ta­ren

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LI­NUS BRÄNNSTRÖM/TT

Maria Rooth, Mar­tin Lid­berg, Anders Svens­son el­ler Ri­chard Ri­chards­son? På sön­dag ut­ses en av dem till Mäs­tar­nas mäs­ta­re 2017. – Det känns som fy­ra bra fi­na­lis­ter, sä­ger Anders Svens­son.

Un­der he­la vå­ren har vi fått se dem käm­pa i fy­siskt och psy­kiskt ut­ma­nan­de täv­ling­ar och nu är det ba­ra fy­ra del­ta­ga­re kvar i Mäs­tar­nas mäs­ta­re.

ISHOCKEYSPELAREN Maria Rooth blev den sista fi­na­lis­ten då hon slog ut ten­nisspe­la­ren Jo­nas Björk­man i för­ra vec­kans natt­du­ell.

– Jag var väl­digt glad över att jag kla­ra­de mig kvar, du­el­len är ju 50–50. Jag kun­de li­ka gär­na ha fått åka hem. Se­dan var det ba­ra att snabbt stäl­la om för att täv­la igen, sä­ger Rooth.

Hon minns att hon un­der in­spel­ning­ar kän­de att det var en re­la­tivt öp­pen fi­nal.

– Ef­tersom vi ald­rig viss­te vil­ka täv­ling­ar som skul­le kom­ma. Jag kän­de att jag ha­de en chans, även om jag in­te kän­de mig som fa­vo­rit, sä­ger Maria Rooth.

HEN­NES KOM­PIS FRÅN den förs­ta grup­pen mäs­ta­re, brot­ta­ren Mar­tin Lid­berg, minns ock­så oviss­he­ten.

– Man viss­te in­te om det skul­le bli styr­ka, ut­hål­lig­het, tak­tik, stra­te­gi el­ler fo­kus. Det finns så många oli­ka gre­nar och det är upp­lagt så att al­la ska ha chan­sen, oav­sett fy­sik. Det en­da man vet är att det kom­mer att bli en tuff ba­talj, sä­ger han.

Snow­boar­då­ka­ren Ri­chard Ri­chards­son för­be­red­de sig i sin tur för re­jä­la ut­ma­ning­ar.

– Det en­da man vet är ju att det blir tuf­fa­re och tuf­fa­re, rent fy­siskt, och att al­la tre som jag ställs mot är väl­digt fy­siskt duk­ti­ga. Se­dan vet man ju att det all­tid kom­mer nå­gon twist, nå­got klu­rigt, sä­ger han.

FI­NA­LEN AV­GÖRS i fy­ra steg. Först två täv­ling­ar med al­la fy­ra fi­na­lis­ter in­nan en av dem slås ut, se­dan en täv­ling som av­gör vil­ka två som får mö­tas i den av­slu­tan­de mäs­tar­du­el­len.

Fot­bolls­spe­la­ren Anders Svens­son be­rät­tar att han hop­pa­des på myc­ket löp­ning och ex­plo­si­vi­tet – det var där han kän­de att han ha­de störst för­de­lar.

I öv­rigt kän­de han att mot­stån­det var svå­rast möj­li­ga.

– Ri­chard, den jä­veln, är ju bra på allt. Jag äls­kar ho­nom, det är en vän för li­vet, men det en­da då­li­ga med ho­nom är ju att han är bra på allt. Mar­tin och Maria var bå­da väl­digt täv­lings­in­rik­ta­de, fo­ku­se­ra­de, välträ­na­de och duk­ti­ga, sä­ger Anders Svens­son.

Mäs­tar­nas mäs­ta­re sänds i SVT1 på sön­dag kloc­kan 20.00.

Bild: SVT

SLUTLIG FAJT. Fi­na­len i Mäs­tar­nas mäs­ta­re av­görs i fy­ra täv­ling­ar – Hål­la tryc­ket, Hin­der­ba­nan, Jaktstar­ten och Mäs­tar­du­el­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.