Fak­ta: Fem råd vid ekoop­ti­me­ring

Hallands Nyheter - - Bostad -

Anders Hallström de­lar med sig av si­na bäs­ta tips och er­fa­ren­he­ter. * Välj Rätt energi. Välj en grön el­le­ve­ran­tör så att ener­gin kom­mer från för­ny­ba­ra käl­lor. * Mins­ka ener­gi­an­vänd­ning­en. Upp­värm­ning­en är den sto­ra bi­ten, så se över hu­sets vär­me­sy­stem. Vat­ten­bu­ren vär­me, i form av golv­vär­me, fun­ge­rar mest ef­fek­tivt. * Gör en ener­gi­in­spek­tion. Man kan hy­ra ut­rust­ning som vär­me­ka­me­ra själv, men det är pris­värt att lå­ta ett fö­re­tag gö­ra in­spek­tio­nen i stäl­let. Då får man ve­ta var vär­men läc­ker ut och kan täp­pa till där, så att man in­te el­dar för krå­kor­na. Tilläggs­i­so­le­ra gär­na vin­den. * Se över vit­va­ror­na. Är de äld­re än från 2010 är det hög pri­o­ri­tet att by­ta ut dem. Ny­a­re mo­del­ler drar enormt myc­ket mind­re energi och lö­per dess­utom mind­re risk att läc­ka och or­sa­ka ska­dor. * Små­de­tal­jer­na. Har du ett stort hus med många lam­por är det dags att by­ta till led-lam­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.