Fest spå­ra­de ur: ”Det for­sa­de blod”

SLAGS­MÅL: Hund­ra­tals ung­do­mar kom till den pri­va­ta fes­ten i Rolfstorp i fre­dags. Tu­mult upp­stod när fes­ten fick av­bry­tas. Ar­ran­gö­ren Erik Fritz miss­hand­la­des med knog­järn.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - An­na Oscarson 010-471 53 71 ∙ an­na.oscarson@hn.se

”En kil­le lyf­te upp mig bak­i­från och för­sök­te kas­ta ner mig på gol­vet. Jag blev sla­gen 20 gång­er i hu­vu­det och det for­sa­de blod” ERIK FRITZ fes­tar­ran­gör

En fest i Rolfstorps Fol­kets hus spå­ra­de ur i fre­dags kväll. Ar­ran­gö­ren Erik Fritz blev miss­hand­lad med ett knog­järn i hu­vu­det.

Fes­ten i Fol­kets hus i Rolfstorp i fre­dags kväll var en pri­vat till­ställ­ning dit 300 per­so­ner i åld­rar­na 1624 år bju­dits in via Fa­ce­book. Erik Fritz, 20 år, var en av ar­ran­gö­rer­na. Han be­rät­tar att po­li­sen kom för­bi och kon­trol­le­ra­de så att fest­del­ta­gar­na in­te var för unga el­ler för ful­la vid 21-ti­den.

– De tyck­te att allt ver­ka­de lugnt och lät oss fort­sät­ta med fes­ten. Men fem-tio mi­nu­ter ef­ter att de ha­de åkt bör­ja­de det kom­ma in helt okän­da män­ni­skor, sä­ger han.

FOLK BÖR­JA­DE BLI ful­la och han be­skri­ver stäm­ning­en som het­sig. Han tit­ta­de in på en av to­a­let­ter­na och såg att ett to­a­lett­lock låg på gol­vet. I sam­råd med flick­vän­nen som ock­så var en av ar­ran­gö­rer­na be­slu­ta­de de att av­bry­ta fes­ten.

– Vi vil­le ju in­te bli ska­de­stånds­skyl­di­ga. Min flick­vän lå­na­de mic­ken av dj:n och upp­ma­na­de folk att läm­na lo­ka­len ef­tersom fes­ten var slut. Nit­tio pro­cent av gäs­ter­na lyd­de men någ­ra blev su­ra.

Eriks flick­vän kän­de sig ho­tad av någ­ra som vil­le ha si­na peng­ar till­ba­ka. Hon tog hjälp av en kom­pis och han blev på­hop­pad. Det blev slags­mål och dj:n kal­la­de på Erik som kom och put­ta­de un­dan bråk­ma­kar­na. De gick ut men kom till­ba­ka en stund se­na­re och ha­de med sig fler kil­lar.

– En kil­le lyf­te upp mig bak­i­från och för­sök­te kas­ta ner mig på gol­vet. Jag blev sla­gen 20 gång­er i hu­vu­det och det for­sa­de blod.

KOM­PI­SAR­NA LA­DE NER Erik på gol­vet och såg till så att han var vid med­ve­tan­de. Han ha­de dju­pa spår i hu­vu­det som in­te kun­de ha åstad­kom­mits med en­bart knyt­nävsslag. Ett knog­järn med små spet­tar ha­de an­vänts. Han fick åka am­bu­lans till sjuk­hus där han fick sy åt­ta stygn i hu­vu­det och fem vid hö­ger ögon­bryn.

– Jag har mått bätt­re, sä­ger han.

MI­KAEL BLASIAK VAR kväl­lens dj. Han tyc­ker in­te att ar­ran­gö­rer­na gjor­de nå­got fel. – Jag sak­na­de för­äld­rar­na. En kil­le och en tjej som är un­der 18 år fick po­li­sen kö­ra hem till si­na för­äld­rar på grund av be­rus­ning. Med an­led­ning av de­ras unga ål­der är det in­te tillå­tet att kö­ra dem till fyl­le­cel­len.

Po­li­sen har sammanlagt fått in tre an­mäl­ning­ar om miss­han­del, en­ligt Su­san­ne Hed­berg, sta­tions­in­spek­tör Var­bergs­po­li­sen.

DET SKUL­LE OCK­SÅ ha po­li­san­mälts nå­gon form av ska­de­gö­rel­se. Det de­men­te­rar dock två av med­lem­mar­na i sty­rel­sen för Fol­kets hus i Rolfstorp.

Bild: PRI­VAT

Erik Fritz miss­hand­la­des med knog­järn och fick sy fle­ra stygn i hu­vu­det samt ögon­bry­net.

BLO­DIGT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.