De gick för rent vat­ten

POÄNGPROMENAD: HUND­RA­TALS GICK FÖR VÄL­GÖ­REN­HET

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mår­ten Samu­el­son 010-471 52 74 ∙ mar­ten.samu­el­son@hn.se

Många gick för vat­ten längs Ätrans flö­de och bi­drog till re­na käl­lor i Kenya. Kra­mar och an­nat trev­ligt vän­ta­de längs vä­gen i det fi­na helg­väd­ret.

Många pas­sa­de på att gå po­äng­pro­me­na­den ”Vi går för vat­ten” i Fal­ken­berg. Sol­ske­net loc­ka­de sä­kert, plus att del­ta­gan­det ge­ne­re­rar peng­ar till en god sak.

Tre Ro­ta­ry­klub­bar och ett dus­sin­tal föreningar hjälp­tes åt att ge­nom­fö­ra eve­ne­mang­et som bjöd på en hel del oli­ka ak­ti­vi­te­ter.

Den näs­tan tre kilo­me­ter långa run­dan på Val­lar­na och längs Ätran star­ta­de vid scout­går­den. Där bjöds på underhållning av en man­lig och en kvinn­lig duo. An­ting­en var det Pe­ter Wol­f­ha­gen och Lennart An­der­bjuv som sjöng el­ler El­la Tellqvist och Al­va Wol­f­ha­gen.

Kring start­om­rå­det och längs med pro­me­na­den vi­sa­de se­dan för­e­ning­ar­na upp sig med oli­ka ak­ti­vi­te­ter.

MAG­NUS REINHOLD, verk­sam­hets­le­da­re för Mis­sing Pe­op­le Halland, kun­de till ex­em­pel be­rät­ta att or­ga­ni­sa­tio­nen fun­nits i lä­net i drygt fem år och haft 7-9 fall om året.

– Vi har va­rit med från bör­jan och har 27 ut­bil­da­de le­da­re och nä­ra tvåtu­sen an­mäl­da i vårt skall­gångs­re­gis­ter. Så vi är väl rus­ta­de och kom­mer sä­kert att få någ­ra nya som re­gi­stre­rar sig här i dag.

Sofie Pers­son från Fal­ken­berg vand­ra­de med sin fa­milj och ha­de loc­kat med sys­tern Sand­ra Sund­falk med fa­milj som var på be­sök från Eskilstu­na. De pas­sa­de på att gå pro­me­na­den där syst­rar­nas mam­ma An­ne­li An­ders­son var på plats och in­for­me­ra­de om Bruks­hund­klub­bens verk­sam­het.

Längs Ätran kom Jo­a­kim Johansson pro­me­ne­ran­de med bar­nen

Eve­li­na och Vin­cent Nilsson.

– Det är förs­ta gång­en vi går här och det är fan­tas­tiskt fint. Bra att folk gör sa­ker så att det hän­der nå­got i stan.

VID ÄTRAN DE­LA­DES det även ut kra­mar av folk från Fal­ken­bergs Fon­tän­hus.

Men må­let att nå över tu­sen star­tan­de till pro­me­na­den nåd­des in­te rik­tigt.

– Kanske var det li­te för fint vä­der så att en del val­de att gö­ra an­nat. Det blev ing­et re­kord, men vi är nöj­da. Det har va­rit god stäm­ning och vi ha­de runt 800 star­tan­de, be­rät­tar pro­jekt­le­da­re Bar­bro Laurén.

Det kos­ta­de ingen­ting att star­ta men spon­so­rer­na skän­ker en sum­ma för var­je del­ta­ga­re så det blev en del skö­na slan­tar till Ro­ta­rys hjälp­pro­jekt i Kenya för att ord­na med rent vat­ten. Runt 100 000 kro­nor varav hälf­ten går till Ro­ta­rys pro­jekt i Kenya.

– Det bor­de räc­ka till minst två nya re­na käl­lor, kon­sta­te­rar Bar­bro Laurén.

Den and­ra hälf­ten av in­täk­ter­na till­fal­ler de del­ta­gan­de a lo­kal­be­folk­ning­en har fått till­gång till bå­de vat­ten och sjuk­vård tack va­re peng­ar­na som sam­las in.för­e­ning­ar­nas ung­doms­verk­sam­het.

RE­DO. Fa­mil­jer­na Pers­son och Sund­falk är re­do att ge sig ut. Bak­re ra­den från väns­ter Emil Pers­son, Pe­ter Sund­falk, Främ­re ra­den Elin Pers­son, Vik­tor Sund­falk, Sofie Pers­son och Sand­ra Sund­falk. Lisa Pers­son och Oli­via Sund­falk.

Bil­der: MÅR­TEN SAMU­EL­SON

Bild: PETTER TARENIUS

SER RE­SUL­TA­TET. Den keny­ans­ka pro­jekt­le­da­ren Da­ni­el Muru­ka och Sven-åke Hed­ström från Ro­ta­ry Doctors är bå­da in­vol­ve­ra­de i pro­jek­ten i Kenya. De har sett hur den fat­ti­ga lo­kal­be­folk­ning­en har fått till­gång till vat­ten och sjuk­vård tack va­re peng­ar­na som sam­las in.

Bild: MÅR­TEN SAMU­EL­SON

KRAMKALAS. Fal­ken­bergs Fon­tän­hus er­bjöd kra­mar till al­la för­bi­pas­se­ran­de.

Bild: MÅR­TEN SAMU­EL­SON

VATTENPROMENAD. Jo­a­kim Johansson med bar­nen Eve­li­na och Vin­cent Nilsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.