Osä­ker fram­tid för täkt

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Fort­sätt­ning­en för den sto­ra berg­täk­ten ut­an­för Fal­ken­berg är osä­ker. Ett skydds­värt och öm­tå­ligt na­turin­slag gör att drif­ten kan be­hö­va be­grän­sas.

Nya om­stän­dig­he­ter gör att det är osä­kert om och när Staf­sjö berg­täkt i Stafsinge drar igång igen, även om Högs­ta dom­sto­len gett klar­tec­ken till fort­satt drift.

Den rätts­li­ga pro­ces­sen kring ett nytt till­stånd för täkt­verk­sam­he­ten har dra­git ut på ti­den, ef­tersom Högs­ta dom­sto­len som sis­ta in­stans dröjt i ett år med det be­sked som slut­li­gen kom för nå­gon vec­ka se­dan: Nå­got pröv­nings­till­stånd be­vil­jas in­te, vil­ket in­ne­bär att ti­di­ga­re till­stånd från läg­re dom­stol gäl­ler.

DET MED­FÖR ATT Släryds Grus & En­t­re­pre­nad, en del av Ncc-kon­cer­nen, får rätt att bry­ta, sor­te­ra och kros­sa to­talt 4,5 mil­jo­ner ton berg un­der den kom­man­de 20-års­pe­ri­o­den, en­ligt ti­di­ga­re dom.

En ännu ti­di­ga­re an­sö­kan ha­de fått nej, men fö­re­ta­get änd­ra­de sin be­gä­ran så att man nu går på dju­pet i täk­ten i stäl­let för att ut­vid­ga den, vil­ket god­kän­des.

De när­bo­en­de har stri­dit mot ett så­dant till­stånd på grund av verk­sam­he­tens stö­ran­de ka­rak­tär un­der bryt­ning och kross­ning av sten.

Sam­ti­digt är täk­ten, som ur­sprung­li­gen öpp­na­des till­fäl­ligt i bör­jan av 1990-ta­let för att för­sör­ja byg­get av mo­tor­vä­gen, av cen­tral be­ty­del­se som le­ve­ran­tör till byg­goch an­lägg­nings­jobb i Fal­ken­berg.

I och med att ti­di­ga­re täkt­till­stånd hann gå ut in­nan Högs­ta dom­sto­len kom till be­slut, så har verk­sam­he­ten stått stil­la se­dan års­skif­tet.

Och nu blir det hel­ler ing­en ome­del­bar start på verk­sam­he­ten. Det­ta kom­mer sig av att ett öm­tå­ligt, säll­synt och skydds­värt in­slag i na­tu­ren har upp­täckts vid täk­ten. Av skydds­skäl pre­ci­se­ras det­ta in­slag i na­tu­ren in­te när­ma­re. En di­a­log är nu nöd­vän­dig med läns­sty­rel­sen för att se om det är möj­ligt, och i så fall un­der vil­ka ti­der och for­mer, att dri­va täk­ten vi­da­re. Nå­gon slags be­gräns­ning är san­no­likt att vän­ta.

SÅ TÄK­TEN STÅR tills vi­da­re stil­la, vil­ket på sikt kan va­ra ett be­kym­mer ef­tersom kros­sad sten nu be­hö­ver tas läng­re ifrån för att för­sör­ja be­ho­vet i Fal­ken­berg.

Fal­ken­bergs­om­rå­det be­döms ha ett be­hov av cir­ka 500 000 ton kros­sat berg­ma­te­ri­al per år, bland an­nat till bygg- och an­lägg­nings­ar­be­ten och be­tong­till­verk­ning.

200 000 ton står Staf­sjö berg­täkt för år­li­gen, om den är igång.

HÅ­KAN BERGSTRÖM

Bild: HÅ­KAN BERGSTRÖM/ARKIV

BERGTÄKTENS IN­RE. I ok­to­ber 2015 grans­ka­de Mark- och mil­jö­dom­sto­len Staf­sjö berg­täkt, vars fram­tid nu är osä­ker av nya skäl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.