Vät­gas­bi­lar el­ler el­vä­gar?

FOSSILFRITT. Var­ken järn­väg el­ler biobräns­len lär räc­ka till. Där­för krä­ver vå­ra trans­por­ter fler smar­ta lös­ning­ar.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LEDARREPORTAGE 8/5. Som en bil­ba­na un­ge­fär! Det glitt­rar till i re­gi­onrå­det Ste­fan Bengts­sons (C) ögon när han skall be­skri­va hur en el­väg kan fun­ge­ra.

Det lå­ter en­kelt. En ske­na i mar­ken, en mot­ta­ga­re som häng­er ner som en svans från bi­len, och sa­ken är klar.

Nog för att ett viss mått fan­ta­si är en för­ut­sätt­ning för att få pro­jek­ten att rul­la. Men det här med el­vä­gar är för­stås ing­en barn­lek utan blo­digt all­var. Det hand­lar om att ta fram nya lös­ning­ar för att Sve­ri­ge skall kun­na upp­fyl­la det vik­ti­ga löf­tet om en fos­sil­fri for­dons­flot­ta 2030.

VÄ­GEN DIT GÅR dock in­te via uni­ver­sal­lös­ning­ar. In­te ens vad gäl­ler el­vä­gar­na är det än så länge frå­ga om en en­da tek­nik, vil­ket tyd­ligt fram­gick när Cen­ter­par­ti­et ny­li­gen ar­ran­ge­ra­de se­mi­na­ri­um på Lind­hol­men Sci­ence Park i Gö­te­borg. Ett pas­san­de val av plats kan tyc­kas, in­te ba­ra för att det­ta gamla hamn­om­rå­de ut­veck­lats till ett nav för mo­dern tek­nik­ut­veck­ling. En bit från kon­fe­rens­cent­ret skram­lar dess­utom spår­vag­nen – ett be­vis så gott som nå­got om att det många nu gör är att tän­ka nytt i gamla ba­nor. Al­ter­na­ti­vet till en ske­na i mar­ken är näm­li­gen en kon­takt­led­ning i luften, en klas­sisk syn i den­na vår när­mas­te stor­stad. Men på den 22 kilo­me­ter långa test­sträc­kan ut­an­för Sand­vi­ken är det in­te någ­ra vag­nar som rul­lar - det är last­bi­lar. På ta­ket på de tunga Sca­ni­a­for­do­nen sit­ter en mot­ta­ga­re.

Bakom sats­ning­en finns fle­ra in­tres­sen­ter, som Sand­vik, SSAB, Sca­nia och Si­e­mens samt re­gi­o­na­la el­bo­lag och hög­sko­lan i Gäv­le.

I GÖ­TE­BORG KÖR re­dan någ­ra av Volvos ladd­hy­brid­bus­sar som kan gå på bå­de die­sel och el. Näs­ta steg är att de skall kun­na lad­das via mar­ken un­der kör­ning. Els­ke­nor­nas till­skyn­da­re på­pe­kar dess­utom att den tek­ni­ken är den en­da som kan fun­ka för bå­de bi­lar och last­bi­lar.

– Ae­ro­dy­na­mi­ken för­säm­ras dess­utom av gre­jer på ta­ket, för­kla­rar Tor­björn Holmström, med ti­teln se­ni­or ad­vi­sor to the CEO för Vol­vo Group.

I dags­lä­get är det dock frå­ga om en upp­sjö av möj­lig­he­ter, tek­ni­ker och lös­ning­ar som skall ut­veck­las. Och sam­ver­kans­par­ter­na är många. När Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel be­sök­te Sve­ri­ge i bör­jan av året stod un­der­teck­nan­de av ett part­ner­skap på pro­gram­met. En na­tur­lig sam­ver­kan kan tyc­kas in­te minst som fle­ra del­ta­ga­re i på­gåen­de pro­jekt i Sve­ri­ge är just tyskäg­da fö­re­tag.

DE FRAMTIDSLÖSNINGAR SOM tys­ka och svens­ka fors­ka­re, fö­re­tag, myn­dig­he­ter med fle­ra skall slå si­na klo­ka hu­vu­den ihop om stannar dock in­te vid el­vä­gar.

– Håll­bart pro­du­ce­rad vät­gas i kom­bi­na­tion med bräns­le­cellsmo­to­rer kan bli ett vik­tigt kom­ple­ment till biobräns­len. De se­na­re räc­ker in­te till för värl­dens be­hov, in­te minst som pro­gno­ser­na vi­sar på öka­de trans­por­ter på väg, sä­ger Chal­mers­fors­ka­ren Ma­ria Grahn.

ETT AN­TAL VÄT­GAS­BI­LAR rul­lar re­dan på vå­ra vägar. Det är el­bi­lar där bat­te­ri­er­na är ut­byt­ta mot en vät­gas­tank och en bräns­le­cell. I bräns­le­cel­len om­vand­las vät­gas till el­ström, som dri­ver el­mo­torn.

Ut­an­för in­gång­en till kon­fe­rens­cent­ret de­mon­stre­ras just en så­dan bil. Som kon­kur­rens­för­del nämns att den ger li­ka li­te ljud ifrån sig som vil­ken elbil som helst.

TYST OCH MILJÖSMART allt­så, men än så länge gör högst be­grän­sa­de tank­möj­lig­he­ter mark­na­den smal. Hur det blir fram­ö­ver får fram­ti­den ut­vi­sa.

Vil­ken tek­nik som än dis­ku­te­ras finns det olyckskor­par som krax­ar, som kal­lar in­ve­ste­ring­ar­na ett slö­se­ri med peng­ar.

– Var­för el­vä­gar för bi­lar och last­bi­lar bär vi har järn­väg som dess­utom be­hö­ver rustas upp, lägg peng­ar­na på det i stäl­let finns det kri­ti­ker som sä­ger.

OCH VISST BE­HÖVS järn­vä­gen, bå­de nu och i fram­ti­den. Men även om mer gods och fler pend­la­re kan ta sig fram på järn­väg så är be­ho­ven av kom­ple­ment är up­pen­ba­ra. Vil­ka av test­pro­jek­ten som slår ige­nom åter­står att se. Det är en frå­ga om pris, ef­fek­ti­vi­tet, till­gäng­lig­het, kör­kom­fort med me­ra – men ock­så käns­la. Kun­der­na är kräs­na.

EN SAK ÄR dock sä­ker. Ha­rald La­gersted­ts (C) tal om en ”grön kor­ri­dor ge­nom Halland” – allt­så en el­väg för tung tra­fik – är ing­en omöj­lig uto­pi utan en san­no­lik lös­ning för fram­ti­da trans­por­ter. Om in­te bat­te­ri­ut­veck­ling­en tar en ovän­tad vänd­ning som gör att lät­ta­re bat­te­ri­er med läng­re ladd­ning plöts­ligt kan tas fram.

Bild: MA­RIA HAL­DES­TEN

UN­DER HUVEN. Väl­be­kant ytt­re, men med nytt in­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.