Gär­na ny tek­nik men först en re­jäl pri­mär­vård

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Per Mattsson di­strikts­lä­ka­re

på ”Ny tek­nik kan ut­veck­la vår­den på lands­byg­den” (24/4).

VÅRD. Fy­ra tung­vik­ta­re in­om lä­nets so­ci­al­de­mo­kra­ti fö­re­slår i en de­battar­ti­kel att vård­cen­tra­ler­na i Hylte och Ul­la­red skall ut­veck­la ”vård på di­stans”. Som ex­em­pel nämns ro­bot­styr­da hjär­tultraljud och vi­de­omö­ten med sjuk­hus­spe­ci­a­lis­ter.

Sam­ma mor­gon be­rät­tar Ra­di­o­e­kot att sjuk­skriv­ning­ar­na för psy­kisk ohäl­sa för­dubb­lats på 5 år, lik­som att ra­di­o­pro­gram­met Ka­li­ber sam­ma dag kom­mer att hand­la om di­strikts­lä­kar­nas an­sträng­da ar­bets­mil­jö, där det bland an­nat fram­går att var fem­te di­strikts­lä­ka­re sjuk­skri­vits för stress­re­la­te­rad ohäl­sa.

I Ekot in­ter­vju­as även en lä­ka­re på Gustavs­bergs vård­cen­tral (ut­an­för Stock­holm), med tio an­ställ­da psy­ko­lo­ger(!): ”Pri­mär­vår­den mås­te tän­ka nytt kring kom­pe­ten­ser i kam­pen mot ohäl­san”.

Så­väl pa­ti­en­ter som vård­cen­tral­s­per­so­nal, blir lätt för­vir­ra­de av al­la des­sa bud­skap.

Lö­ser Hylte vård­cen­tral be­man­nings­pro­ble­men med ny tek­nik? Ska de för­änd­ra ar­bets­mil­jön för lä­kar­na? Re­gi­o­nens sats­ning på mins­kad sjuk­skriv­ning för psy­kisk ohäl­sa, har hit­tills va­rit re­sul­tat­lös. Ska vård­cen­tra­len an­stäl­la fler psy­ko­lo­ger i stäl­let? Hur ska de pri­o­ri­te­ra i Hylte?

DEN KÄN­DE IS­RA­E­LIS­KA so­ci­o­lo­gen An­to­nowski myn­ta­de be­grep­pet KASAM; det vill sä­ga att en in­di­vid är vid god häl­sa, om hen kan kän­na sig del­ak­tig i ett sam­man­hang, som är för­stå­e­ligt och känns me­nings­fullt. För att at­tra­he­ra till ex­em­pel di­striktst­lä­ka­re till Hylte, be­hö­ver en­ligt An­to­nowski ar­be­tet va­ra så­väl be­grip­ligt, me­nings­fullt, som han­ter­bart. Det­ta in­ne­bär att ar­bets­ta­ga­ren har in­fly­tan­de på sin ar­bets­mil­jö.

Ef­ter mer än 30 års yr­kes­verk­sam­het som di­strikts­lä­ka­re, har jag den pro­fes­sio­nel­la kun­ska­pen att det in­te är ro­bot­styr­da hjär­te­kon el­ler vi­de­o­kon­fe­ren­ser som är vik­tigt för att för­bätt­ra sjuk­vår­den på Hylte vård­cen­tal. Där­e­mot är en på­verk­bar ar­bets­mil­jö, med in­fly­tan­de över ar­be­tets in­ne­håll och mängd, oer­hört re­kry­te­rings­be­främ­jan­de i det­ta di­strikts­läkar­bris­tens ti­de­varv. Pa­ti­en­ter­na i Hylte vill kun­na få tid hos ”sin egen” dok­tor på Hylte vård­cen­tral när de be­hö­ver, och hen skall ej va­ra”sön­der­stres­sad”, utan ha tid och ork att väl be­mö­ta sin pa­ti­ent.

En so­ci­al­de­mo­kra­tisk slo­gan kun­de bli: Gär­na ny tek­nik till Hylte vård­cen­tral, men först en re­jäl pri­mär­vård! Sätt upp sta­ket kring di­strikts­lä­ka­rens pro­fes­sio­na­lism och ar­bets­mängd! List­nings­tak på var­je dok­tor, med högst 1 500 lis­ta­de per hel­tids­ar­be­tan­de. Om ex­em­pel­vis ett flyg­plan är full­bo­kat tillåts ej stå­plats­bok­ning, av sä­ker­hets­skäl samt att flyg­kap­te­nen har sis­ta or­det ut­i­från sin kom­pe­tens.

ANSTÄLL ÄVEN psy­ko­lo­ger som får ta an­svar för så­väl di­a­gnos, be­hand­ling, som sjuk­skriv­ning själv­stän­digt vid psy­kisk ohäl­sa.

Om Re­gi­o­nen stöd­jer Hylte vård­cen­tral att ut­veck­la till­gång­en till pro­fes­sio­nell, sä­ker, kom­pe­tent pri­mär­vård på ett klokt sätt, kom­mer tek­nik­ut­veck­ling­en au­to­ma­tiskt!

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

VÅRD­PER­SO­NAL. Så­väl pa­ti­en­ter som vård­cen­tral­s­per­so­nal, blir lätt för­vir­ra­de av al­la oli­ka bud­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.