Grat­tis al­la fart­då­rar på Borås­ga­tan

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Den 2 och 12 april stod Po­li­sen på Borås­ga­tan i Var­berg med la­ser. Och de kom­mer att be­va­ka Norr­dal fle­ra gång­er un­der vå­ren och som­ma­ren 2017 å grund av att många har kla­gat att max 30 km/h in­te följs. Kom­mu­nen kom­mer även in­nan som­ma­ren att an­läg­ga ett fler­tal fart­hin­der, nya re­fu­ger och plan­te­ring­ar så ni fart­då­rar lär er att hål­la gäl­lan­de has­tig­het (el­ler bi­len får ta stryk un­der­till). Po­li­sen är all­tid väl­kom­men på Borås­ga­tan 2-9.

ATT VIS­SA BLIR av med kör­kor­tet och får höga bö­ter, Ja det strun­tar vi bo­en­de i och an­ser att ni får skyl­la er själ­va, för man tjä­nar ing­en tid på kor­ta sträc­kor un­der 100 mil. Det­ta är vår bo­en­de­mil­jö som ni ego­is­tis­ka bi­lä­ga­re in­kräk­tar på. Vå­ra barn och djur bor här och pas­sar det in­te er att re­spek­te­ra barn, vux­na och dju­ren som finns här, Ta en an­nan väg el­ler ta bus­sen. Vi har ing­et till övers för er på and­ra si­dan Norr­dal, i Dero­mes hus bakom Ha­jen, etc. Era åsik­ter lig­ger lågt på pri­o­lis­tan då ni ba­ra pas­se­rar här. Vi bor här, det gör in­te ni.

Snart tving­as även ABF:S tra­fik att ute­stäng­as då ni får en ny par­ke­ring ne­dan­för Abf-hu­set och nu­va­ran­de väg stängs per­ma­nent som ut­lo­va­des av He­len Treslow år 2002. Bra, då ni är de värs­ta fart­då­rar­na på ga­tan när ni skall till el­ler från era stu­di­er samt kör på fel si­da vid re­fu­gen vid Gö­te­borgs­vä­gen (kos­tar visst över 1000 kro­nor att gö­ra det­ta om po­li­sen ser det).

VI VILL HA en lugn och sä­ker bo­en­de mil­jö och ef­ter snart 19 års by­rå­krat­ma­lan­de har vi änt­li­gen nått fram till må­let och de som an­vänt den­na de­len av Borås­ga­tan som ge­nom­farts­led får rät­ta sig ef­ter kom­mu­na­la samt po­li­siä­ra åt­gär­der. Att ni övri­ga in­te gil­lar det strun­tar vi bo­en­de full­kom­ligt i. Änt­li­gen får vi det vi käm­pat för så länge och vil­ka vägar ni än tar kom­mer det att fin­nas fart­däm­pan­de åt­gär­der in­om de när­mas­te åren på he­la Norr­dal en­ligt kom­mu­nen.

Väl­kom­men till vår ef­ter­läng­ta­de verk­lig­het och tack po­li­sen och kom­mu­nen för att ni lyss­nat på snart 19 års be­kla­gan­de.

Ben­jo

plus övri­ga på ga­tan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.