Små­ska­lig vat­ten­kraft mås­te mil­jö­an­pas­sas

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAT­TEN­KRAFT. Ny lag­stift­ning är på gång för att svensk vat­ten­kraft skall mil­jö­an­pas­sas och det är verk­li­gen på ti­den. Po­li­ti­ker­na har dra­git ut på ti­den, men nu skall be­slut kom­ma i en nä­ra fram­tid. Men nu är det ty­värr ock­så så att det fram­kom­mit att ris­ken finns att med­lem­mar av Sve­ri­ges Riks­dag fe­gar ur och ger ef­ter för LRF och and­ra or­ga­ni­sa­tio­ners på­tryck­ning­ar att un­dan­ta de 1000 mins­ta vat­ten­kraft­ver­ken från lag­för­sla­get om mil­jö­an­pass­ning av vat­ten­kraf­ten.

Des­sa 1000 små vat­ten­kraft­verk är re­na hob­by­verk­sam­he­ter, som in­te be­ty­der nå­got för el­sy­ste­met, va­re sig som pro­du­cen­ter el­ler som stöt­ta­re av el­sy­ste­met. De har en ef­fekt som kan jäm­fö­ras med bil­mo­tor och det finns till och med verk som har en ef­fekt som en Eu-mop­pe. De drar kanske in var­de­ra nå­got ti­o­tu­sen­tal kro­nor var­de­ra till ägar­na , ef­ter att drift- och un­der­hålls­kost­na­der­na är be­tal­da. Det kan in­te va­ra en rät­tig­het att få gö­ra ska­da på vår ge­men­sam­ma na­tur, ba­ra för att verk­sam­he­ten är li­ten.

Trots att de in­te kan re­gle­ra el­nä­tet får des­sa kraft­verk sub­ven­tio­ner av sta­ten. An­led­ning­en är att de pro­du­ce­rar så kal­lad ”grön el”. Vin­na­ren är ba­ra kraft­ver­kets äga­re. För­lo­ra­ren är el­kon­su­men­ten, sam­häl­let och mil­jön.

Des­sa 1000 mins­ta kraft­verk gör stor ska­da på fisk­po­pu­la­tio­ner och eko­sy­stem. Dess­utom hind­rar de ut­veck­ling, fis­ke- och na­tur­tu­rism.

Åke Nor­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.