Tåg­stopp ef­ter nya kop­par­stöl­der

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Tå­gen mel­lan Var­berg och Borås stop­pa­des vid ti­o­ti­den på sön­da­gen på grund av kop­par­stöl­der. De senaste da­gar­na har det va­rit fle­ra tåg­stopp på sträc­kan på grund av stöl­der av kop­par och på sön­da­gen blev tå­gen stå­en­de stör­re de­len av da­gen.

– Det är be­klag­ligt för al­la som re­ser på sträc­kan att vi har de här pro­ble­men med kop­par­stöl­der längs ba­nan. Vi be­kla­gar olä­gen­he­ten för al­la re­se­nä­rer och gör vad vi kan för att åter­stäl­la, sä­ger Eva Nordén, press­kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.