Lö­ne­kon­flikt ris­ke­rar slå mot tågre­se­nä­rer

Hallands Nyheter - - Nyheter - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

Fack­för­bun­det Se­ko vill sat­sa på de mest lå­gav­lö­na­de med­lem­mar­na. Men ar­bets­gi­va­ren stre­tar emot. Om kon­flik­ten in­te får en lös­ning­en in­om kort bry­ter en stor tåg­strejk ut.

Ser­vice- och kom­mu­ni­ka­tions­fac­ket, Se­ko, vars­lar om strejk på spår­tra­fik­om­rå­det från och med den 12 maj. Kon­flik­ten grun­dar sig i att Al­me­ga väg­rar att ge Se­kos med­lem­mar sam­ma lö­neök­ning­ar som in­dustri­ar­be­tar­na har fått ige­nom.

– AL­ME­GA KRÄ­VER ATT vå­ra med­lem­mar ska job­ba fler helger och att ar­bets­tid ska kun­na skri­vas ut på fri­da­gar för att vå­ra med­lem­mar ska få sam­ma lö­neök­ning­ar som till ex­em­pel in­du­stri, sä­ger Thomas Go­rin Weij­mer, Se­kos om­buds­man som an­sva­rar för spår­tra­fik.

Fac­ket tryc­ker på att med­lem­mar­na re­dan har tuffa ar­bets­ti­der. Se­kos krav är ett nytt av­tal på 6,5 pro­cent på tre år samt en ex­tra in­sam­ling för de med en må­nads­lön un­der 24 000 kro­nor.

VARSLET ÄR UTFORMAT som en tre­stegs­ra­ket. Först tas bland an­nat lo­kal­vår­da­re på tåg- och tun­nel­ba­nan i Stock­holm ut i strejk. Om in­te Se­ko fått ge­hör för si­na krav es­ka­le­rar kon­flik­ten den 16 maj. Då be­rörs al­la lok­fö­ra­re på SJ Gö­ta­lands­tåg, som bland an­nat kör Väst­tra­fi­kens pen­del­tåg. Även an­ställ­da som ar­be­tar på Green Car­gos malm­tåg be­rörs av strej­ken. Kon­flik­ten kan kom­ma att trap­pas upp yt­ter­li­ga­re den 19 maj när tåg­vär­dar på tå­go­pe­ra­tö­ren Trans­dev i Mal­mö drar ut i strejk. Hur kom­mer kon­flik­ten att drab­ba tågre­se­nä­rer­na?

– I det förs­ta ste­get kom­mer det att bli smut­si­ga­re på tå­gen och i tun­nel­ba­nan. Se­dan kom­mer stör­ning­ar i tåg­tra­fi­ken att fö­re­kom­ma, be­rät­tar Thomas Go­rin Weij­mer.

ING­ET FÖ­RE­TAG I Halland är be­rörd av kon­flik­ten. Men Hal­lands­tra­fi­kens tå­go­pe­ra­tör Trans­dev och Väst­tå­gen är be­rör­da av varslet. Även stör­ning­ar i tåg­tra­fi­ken över Öresunds­bron är att vän­ta om in­te par­ter­na lö­ser kon­flik­ten in­nan den 19 maj. Varslet be­rör sam­man­ta­get cir­ka 1 000 Se­ko­med­lem­mar.

– FÖRST I AND­RA ste­get kan vår tra­fik kom­ma att drab­bas. Det gäl­ler då tåg­tra­fi­ken på Vi­ska­dals­ba­nan samt de två tåg­tu­rer på Väst­kust­ba­nan som körs av Väst­tå­gen, 07:05 från Var­berg till Gö­te­borg och 16:40 från Gö­te­borg till Var­berg, sä­ger So­fia An­ders­son, kom­mu­ni­ka­tions­stra­teg på Hal­lands­tra­fi­ken.

Även fack­för­bun­det Fas­tig­het har en på­gåen­de kon­flikt med Al­me­ga som be­rör sa­ne­ra­re på Ring­hals.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.